Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae Taliadau Uniongyrchol yn ddewis amgen i ofal neu gymorth a drefnir gan awdurdod lleol a gallant helpu i ddiwallu anghenion unigolyn neu ofalwr. Eu nod yw rhoi mwy o ddewis i bobl, mwy o hyblygrwydd a mwy o reolaeth dros y cymorth a gânt.

  Edrychodd ein hadroddiad ar sut mae Taliadau Uniongyrchol yn helpu i gynnal lles pobl ac a ydynt yn gwella ansawdd bywyd. Edrychwyd hefyd ar sut y mae awdurdodau lleol yn rheoli ac yn annog pobl i fanteisio ar Daliadau Uniongyrchol ac a yw'r gwasanaethau hyn yn rhoi gwerth am arian.

  Beth wnaethom ni ganfod?

  Gwelsom fod Taliadau Uniongyrchol yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr, ac roedd y bobl a arolygwyd gennym yn cydnabod eu bod yn eu helpu i aros yn annibynnol.

  ,
  Mae Taliadau Uniongyrchol yn caniatáu i mi gael rheolaeth ac, yn bwysicach, i gael y gofal sydd ei angen arnaf i allu manteisio i'r eithaf ar fywyd.
  ,

  Edrychwch ar ein crynodeb o farn derbynwyr Taliadau Uniongyrchol a gofalwyr [yn agor mewn ffenest newydd].

  Ond gwelsom hefyd fod rheoli a chynorthwyo pobl i ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol yn amrywio'n fawr gan arwain at ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn derbyn safonau gwasanaeth gwahanol.

  Er gwaethaf rhai heriau sylweddol, sicrhaodd awdurdodau lleol fod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael eu cefnogi ar y cyfan yn ystod y pandemig, ond roedd nifer sylweddol o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a arolygwyd gennym wedi profi anawsterau.

  Mae ein hadroddiad yn gwneud 10 o argymhellion i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i fynd i'r afael â rheoli Taliadau Uniongyrchol a'u gwerth am arian.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae Taliadau Uniongyrchol yn cefnogi annibyniaeth pobl ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr ond mae cyfleoedd i wella

  Gweld mwy
CAPTCHA