COP26: Taflu goleuni ar ymateb Cymru i newid hinsawdd

COP26: Taflu goleuni ar ymateb Cymru i newid hinsawdd
03 Tachwedd 2021
Melting planet

Mae cynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn foment allweddol yn y frwydr fyd-eang yn erbyn newid hinsawdd. 

Gydag arweinwyr y byd yn ymgynnull ar gyfer COP26 yn Glasgow, mae newid hinsawdd yn flaenllaw ar yr agenda wleidyddol. Mae hyn yn gyfle i gytuno ar gamau byd-eang i fynd i'r afael â’r her sy’n diffinio ein cenhedlaeth.

Rwyf i’n dymuno i Archwilio Cymru chwarae ei ran yn yr ymateb i newid hinsawdd. Yn gynharach eleni, ymrwymais i ddefnyddio ein sefyllfa unigryw a breintiedig yn Archwilio Cymru i graffu ar y camau gweithredu ar newid hinsawdd ac ysbrydoli gwelliannau.

Rydym bellach yn cyflymu ein gwaith, gan ddechrau gydag adolygiad sylfaenol o gamau gweithredu cyrff cyhoeddus i gyrraedd targedau datgarboneiddio. Felly, heddiw rwyf wedi ysgrifennu at tua 50 o'r cyrff yr ydym yn eu harchwilio, i ofyn iddynt beth y maent yn ei wneud i leihau allyriadau carbon a chyrraedd targedau 2030 a bennwyd gan Lywodraeth Cymru [agorir mewn ffenestr newydd].

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i Gymru gyflawni allyriadau carbon sero-net erbyn 2050. Ond yn fwy heriol efallai yw'r targedau ar gyfer 2030, sef y nod o leihau 63% mewn allyriadau yn gyffredinol a sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn y dyddiad hwnnw. Bydd ein hadolygiad sylfaenol yn canolbwyntio ar dargedau 2030, o ystyried yr angen i weithredu nawr.

Yn ogystal â lleihau eu hallyriadau eu hunain, gall cyrff cyhoeddus arwain drwy esiampl yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Gallant ddefnyddio eu dylanwad i ddwyn perswâd ar fusnesau ac unigolion i leihau allyriadau. Fodd bynnag, mae ein hadroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus eisoes wedi tynnu sylw at rai o'r heriau sy'n wynebu cyrff cyhoeddus wrth iddynt weithio tuag at gyfnod pontio teg i economi carbon isel.

Wrth i'n gwaith newydd fynd rhagddo, byddwn yn parhau i gyhoeddi a hyrwyddo ein canfyddiadau, ac yn dod â phobl at ei gilydd i rannu’r hyn a ddysgwyd a chefnogi datblygiad syniadau a dulliau newydd – taflu goleuni ar ddigonolrwydd ymateb Cymru i'r newid yn yr hinsawdd.

Related News

Chwarae ein rhan yn yr ymateb i newid yn yr hinsawdd

Am yr awdur

DSC_6056

Daeth Adrian Crompton yn Archwilydd Cyffredinol Cymru yn 2018.

Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, bydd yn goruchwylio gwaith archwilio oddeutu £20 biliwn o arian trethdalwyr ac fe’i penodwyd am dymor o wyth mlynedd.