Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

1 Ebr 2010 - 10:21yb

Mae'r Cod Ymarfer hwn yn rhagnodi sut y bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru a'r archwilwyr a benodir ganddi/ganddo yn cyflawni eu swyddogaethau archwilio

17 Maw 2010 - 9:37yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ymchwiliad gan Wasanaeth Archwilio Mewnol Llywodraeth y Cynulliad i honiadau a wnaed yn erbyn Cymunedau yn Gyntaf Plas Madoc (PMCF). Cafodd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol gymorth gan archwilydd ariannol profiadol o Swyddfa Archwilio Cymru drwy gydol ei ymchwiliad.

16 Maw 2010 - 9:37yb

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu eu her fwyaf ers o leiaf genhedlaeth. Dengys y ffigurau yn yr adroddiad hwn bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn wynebu gostyngiadau sylweddol i'w cyllidebau yn ystod y blynyddoedd nesaf. Bwriad yr adroddiad hwn yw helpu'r gwasanaethau cyhoeddus i ddatblygu'r ymateb
hwnnw, drwy nodi maint yr her sy'n eu hwynebu a'r gwersi allweddol sydd wedi deillio o'n gwaith.

16 Maw 2010 - 9:37yb

Comisiynwyd Canolfan Ymchwil Menter Ddarbodus Prifysgol Caerdydd (LERC) i gynnal gwerthusiad o feddylfryd systemau yn y sector cyhoeddus ar ran Swyddfa Archwilio Cymru fel rhan o'i rhaglen sy'n canolbwyntio ar effeithlonrwydd a'r amgylchedd ariannol cyfyngedig yn y sector cyhoeddus.

24 Chwef 2010 - 9:19yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ar y cyd ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi o'r arolygiad o Awdurdod Heddlu Gwent a  gynhaliwyd ym mis Hydref 2009. 

 

17 Chwef 2010 - 8:49yb

Mae'r adroddiad hwn ond yn nodi canfyddiadau'r Asesiad Corfforaethol a'i ddiben yw ateb y cwestiwn: ‘A yw trefniadau'r Cyngor yn debygol  o sicrhau gwelliant parhaus?’

21 Ion 2010 - 9:37yb

Ym mis Mai 2009, cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad Gynllun datblygu cynaliadwy newydd sef Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned. Mae’r adroddiad hwn yn trafod proses
gwneud penderfyniadau Llywodraeth y Cynulliad ynghyd â’r hyn a gyflawnwyd ganddi ym maes datblygu cynaliadwy yn ystod y 10 mlynedd cyn cyhoeddi’r cynllun datblygu cynaliadwy newydd hwn. Gwnaethom ofyn y cwestiwn, ‘A yw proses Llywodraeth y Cynulliad o wneud penderfyniadau busnes yn ategu ei hamcanion datblygu cynaliadwy?’

Tudalennau