Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Cyngor Sir Ynys Môn Arolygiad Arbennig: Ailarolygiad o Lywodraethu Corfforaethol 2011

  Mae'r ailarolygiad hwn yn adolygu cynnydd y Cyngor yn erbyn casgliadau ac argymhellion adroddiad 2009 ac yn ystyried effaith ymyrraeth Weinidogol...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

  Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol interim hwn i Fwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf (y Bwrdd) yn ymwneud â'm harchwiliadau o chwe mis terfynol cyrff...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Adroddiad Archwilio Blynyddol 2009-10

  Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol hwn (y Llythyr) at Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd) yn ymwneud â'm harchwiliadau ar gyfer y cyfnod...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

  Mae'r Llythyr Archwilio interim (Llythyr) hwn i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd) yn ymwneud â'm harchwiliadau o'i...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

  Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol interim hwn i Fwrdd Iechyd Lleol newydd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) yn ymwneud â'm ...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

  Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol hwn i aelodau Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar gyfer 2009-...

  Local Reports
  Police and Probation
 • Awdurdod Heddlu Gwent Llythyr Archwilio Blynyddol 2009-10

  Mae'r Llythyr Archwilio Blynyddol (y Llythyr) hwn i aelodau Awdurdod Heddlu Gwent (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad ar gyfer...

  Local Reports
  Police and Probation
 • Gwasanaethau Mamolaeth: Adolygiad Dilynol - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 2011

  Ceir tystiolaeth glir bod gwelliannau angenrheidiol mewn gwasanaethau mamolaeth yn cael eu gwneud, ond mae angen cynnal y momentwm ac mae angen...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol 2011

  Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn cyfleu'r darlun hwnnw a phob blwyddyn byddwn yn llunio adroddiad i roi gwybod i chi am y cynnydd y mae...

  Local Reports
  Fire

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.