Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Cod Ymarfer Archwilio

  Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy...

  Our Plans and Accounts, Annual Reports
 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol

  Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r pethau allweddol y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymo i’w cyflawni...

  Our Plans and Accounts
 • Cynllun Blynyddol 2018-19

  Mae'r Cynllun Blynyddol yn cwmpasu ein rhaglenni gwaith ar gyfer 2018-19.

  Our Plans and Accounts, Annual Reports
 • Cynllun Ffioedd 2018-19

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2018-19, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

  Our Plans and Accounts
 • Cynlluniau dirprwyo Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru

  Cynlluniau dirprwyo Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Our Plans and Accounts
 • Adroddiad Interim

  Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2017-18

  Our Plans and Accounts
 • Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru – achos dros newid

  Ym mis Mawrth 2016, argymhellodd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol y dylai Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (y Ddeddf) gael ei...

  Our Plans and Accounts
 • Amcangyfrif 2018-19

  Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol a...

  Our Plans and Accounts
 • Memorandwm esboniadol

  Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru gyflwyno amcangyfrif blynyddol o’i hincwm a’i gwariant i Bwyllgor Cyllid y...

  Our Plans and Accounts
 • Adroddiad Cydraddoldeb 2016-17

  Adroddiad ar gydymffurfiaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010 ar gyfer y...

  Our Plans and Accounts

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.