Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Ysgrifennu ar bapur
  Sylwadau ar Gyfrifon Cyfunol 2019-20 Llywodraeth Cymru
  Rydym wedi datblygu ein sylwadau i hysbysu’r cyhoedd ehangach a’r rhai hynny sy’n gyfrifol am graffu ar Lywodraeth Cymru. 
 • Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  Gwnaethom archwilio camau gweithredu Llywodraeth Cymru i ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei busnes craidd yn ystod 2018-19.
 • Image of puzzle pieces on a blue background.
  Paratoadau ar gyfer diwedd cyfnod pontio Brexit
  Sylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ym mis Tachwedd 2020
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll clawr yr adroddiad
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar gyfer atal a chanfod twill.
 • Tudalen flaen Asesiad Strwythuredig 2020 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd). Fe wnaed y…
 • Tudalen Flaen Adolygiad Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Cyngor wedi gwella trefniadau rheoli prosiectau ac wedi gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn yr…
 • Tudalen Flaen Adolygiad Ymgysylltu Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Adolygiad o Ymgysylltu
  O gofio'r heriau y mae cyrff cyhoeddus yn eu hwynebu wrth ymgorffori egwyddor datblygu cynaliadwy, rydym wedi adolygu dull yr Awdurdod o weithredu a rheoli'r broses o gynnwys…
 • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Adolygiad o Gyfranogiad clawr yr adroddiad
  Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Adolygiad o Gyfranogiad
  Mae ymgysylltu'n ymwneud â chael sgyrsiau cyfoethog ac ystyrlon â'r bobl yn eu cymuned, canfod beth sy'n bwysig iddynt, ac adlewyrchu hynny yn y penderfyniadau y mae…
 • delwedd clawr
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adolygiad o Ymgysylltu
  Mae ymgysylltu'n ymwneud â chael sgyrsiau cyfoethog ac ystyrlon â'r bobl yn eu cymuned, canfod beth sy'n bwysig iddynt, ac adlewyrchu hynny yn y penderfyniadau y mae…
 • aaa
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (y Bwrdd Iechyd). Fe wnaed y…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.