Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

  Rydyn ni wedi cynnal archwiliad er mwyn canfod a yw Llywodraeth Cymru wedi rhoi trefniadau effeithiol ar waith i reoli'r Rhaglen Cefnogi Pobl, a...

  National Reports
  Central Government
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Llywodraethu Da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau

  Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Dinas a Sir Abertawe ar gyfer penderfynu ar newidiadau...

  Local Reports
  Local Government
 • Canfyddiadau ein Galwad am Dystiolaeth ynghylch Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

  Tynnodd ein galwad am dystiolaeth o ymatebion gan amrywiaeth o gyrff cyhoeddus ar y trefniadau darparu presennol, ariannol a risgiau gwasanaeth a'...

  Local Reports
  Local Government
 • Canfyddiadau ein Galwad am Dystiolaeth ynghylch Gwasanaethau Cynllunio

  Tynnodd ein galwad am dystiolaeth o ymatebion gan amrywiaeth o gyrff cyhoeddus ar y trefniadau darparu presennol, ariannol a risgiau gwasanaeth a'...

  Local Reports
  Local Government
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Penfro – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2016-17

  Yn yr asesiad o welliant blynyddol, ystyrir pa mor debygol yw hi y bydd awdurdod yn cydymffurfio â’i ddyletswydd i wneud trefniadau i sicrhau...

  Annual Reports
  National Parks
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adolygiad o Wasanaethau Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau

  Nod yr adolygiad oedd canfod a yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn sicrhau bod gan gleifion fynediad at wasanaethau meddyg teulu...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyllid gan Lywodraeth Cymru i Ynni Sir Gâr Cyf

  Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut y mae Llywodraeth Cymru wedi rheoli’r risgiau a ddaeth i’r amlwg gyda phrosiect tyrbin gwynt CELT2, gan...

  National Reports
  Central Government
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Adolygiad o Staff Dros Dro

  Ystyriai’r adolygiad a oedd y Bwrdd Iechyd yn gwneud defnydd effeithiol o'i staff dros dro.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Gwasanaeth Radioleg

  Mae’r adroddiad hwn yn rhan o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gynnal adolygiad o wasanaethau radioleg yn yr holl fyrddau iechyd yng...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Gwasanaeth Radioleg - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

  Mae’r adroddiad hwn yn rhan o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gynnal adolygiad o wasanaethau radioleg yn yr holl fyrddau iechyd yng...

  Local Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.