Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2018

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol 2016-17

  Mae’r llythyr hwn yn crynhoi’r prif negeseuon sy’n codi o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’n cyfrifoldebau...

  Annual Reports
  Fire
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2018...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ystod 2018.

   

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygu'r Ystadau

  Amlygodd ein hasesiad strwythuredig ar gyfer 2017 nad oes gan y bwrdd iechyd strategaeth ystadau, cynllun ystadau nac arolygiadau cyfredol o...

  Local Reports
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bro Morgannwg – Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

  Mae a wnelo gofal sylfaenol â’r gwasanaethau hynny sy’n darparu’r pwynt gofal cyntaf, ddydd neu nos, ar gyfer mwy na 90% o gysylltiad pobl â’r GIG...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ystod 2018.

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Asesiad Strwythuredig 2018

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg...

  Health
  Health and social care
 • Trefniadau Archwilio Mewnol Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

  Yn y 10 mlynedd diwethaf, cafwyd sawl achos o gynghorau cymuned yn achosi colled i’r pwrs cyhoeddus oherwydd methiannau sylweddol o ran rheolaeth...

  National Reports
  Local Government
  Finance
 • Rheoli Ariannol a Llywodraethu – Cynghorau Cymuned a Thref 2017-18

  Mae’r swm o arian a reolir gan gynghorau lleol yng Nghymru yn parhau i gynyddu. Fodd bynnag, mewn gormod o gynghorau erys safon bresennol rheoli...

  Annual Reports
  Local Government
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.