Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2016-17

  Nodir y gwaith a gyflawnwyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Annual Reports
  Fire
 • Sut mae Llywodraeth Leol yn rheoli galw – Digartrefedd

  Cymysg yw llwyddiant awdurdodau lleol wrth ymateb i'r problemau a achoswyd gan ddigartrefedd.

  National Reports
  Central Government
 • Datganoli cyllidol yng Nghymru

  Diweddariad ar y paratoadau ar gyfer gweithredu

  National Reports
  Central Government
 • Cyfrifon Llywodraeth Ganolog 2016-17

  Dyma'r ail adroddiad blynyddol ar y gwaith o archwilio datganiadau ariannol cyrff llywodraeth ganolog ar gyfer 2016-17.

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Adroddiadau Ariannol Llywodraethau Lleol ar gyfer 2016-17

  Dyma'r seithfed adroddiad blynyddol ar ddatganiadau ariannol cyrff llywodraethau lleol.

  National Reports
  Local Government
  Finance
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

  Mae pwyslais yr adolygiad hwn ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau: rydym...

  Local Reports
  Local Government
 • Gwasanaethau Nyrsio Ardal yng Nghymru

  Rhestr wirio i Aelodau Byrddau

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Llythyr Archwilio Blynyddol

  Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o'm cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm...

  Annual Reports
  Fire
 • Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

  Ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, rydym wedi archwilio a yw Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) yn helpu i roi gwerth am arian mewn gwariant...

  National Reports
  Central Government
 • Adroddiad Interim

  Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2017-18

  Our Plans and Accounts

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.