Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Comisiynu Gwasanaethau Llety i Oedolion ag Anableddau Dysgu yn Strategol

  Mae’r adolygiad hwn wedi canolbwyntio ar asesu a oes gan awdurdodau lleol ddulliau effeithiol o gomisiynu llety i oedolion ag anableddau dysgu (y...

  National Reports
  Local Government
 • Myfyrio ar Flwyddyn Un

  Sut mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?

  National Reports
  Central Government
 • Darlun o Ofal Sylfaenol yng Nghymru

  Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o sefyllfa gyfredol gofal sylfaenol yng Nghymru mae’n dod â nifer o ffynonellau data gofal sylfaenol at ei...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol

  Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r pethau allweddol y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymo i’w cyflawni...

  Our Plans and Accounts
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe – Bro Morgannwg Asesiad Strwythuredig 2017

  Ar gyfer 2017 rydym wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd ac, yn benodol, y cynnydd a...

  Local Reports
  Health
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol: Diweddariad Cynnydd

  Fel rhan o raglen archwilio 2015, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol adolygiad o apwyntiadau dilynol cleifion allanol ym mhob un o'r saith Bwrdd...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2017-18

  Wrth bennu’r amrywiaeth o waith gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn,gwnaethom ystyried graddau’r wybodaeth archwilio ac arolygu a gasglwyd yn ogystal â...

  Annual Reports
  National Parks
  Environment and Agriculture
 • Addasiadau Tai

  Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar a oes gan gyrff cyhoeddus, sydd â chyfrifoldebau am ddarparu addasiadau i dai, ymagwedd strategol effeithiol sy'n...

  National Reports
  Central Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Iechyd Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennym ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 2017.

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cynllun Ffioedd 2018-19

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2018-19, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

  Our Plans and Accounts

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.