Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Cyngor Sir Ddinbych – Pwysau ar Gyllideb a Chostau Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnaeth yr adolygiad hwn graffu ar bwysau ar gyllideb a chostau gwasanaethau cymdeithasol yn y Cyngor o ran gofal i oedolion mewn cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio.

 

 • Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb

  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru. 

  Data tools, National Reports
  Local Government
  People, Services
 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2020

  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

  Data tools
  Health
  Finance, Health and social care
 • Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20

  Ein datganiadau ariannol ar gyfer 2019-20 ac adolygiad o’n gwaith a pherfformiad dros y deuddeg mis diwethaf.

  Our Plans and Accounts, Annual Reports
  Audit Wales
 • Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

  Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei...

  National Reports
  Wellbeing of future generations
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

  Local Reports, Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (yr Awdurdod) yn ystod...

  Local Reports, Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adolygiad o Gyfranogiad

  Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy'n byw yng Nghymru nawr, ac yn y dyfodol, wrth...

  Local Reports
  National Parks
  Wellbeing of future generations
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Gwnaethom yr asesiad hwn am ein bod wedi nodi cynaliadwyedd ariannol fel risg i gynghorau sy'n rhoi rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau...

  Local Reports
  Local Government
  Asset management, Finance, Governance
 • Cyngor Sir Penfro – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Cynhaliwyd yr asesiad hwn gan ein bod wedi nodi cynaliadwyedd ariannol fel risg i gynghorau yn rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth...

  Local Reports
  Local Government
  Finance, Governance
 • Cyngor Castellnedd Port Talbot – Adolygiad o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw trefniadau llywodraethu a rheoli'r Cyngor yn rhoi sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care, People, Services

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.