Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

10 Mai 2018 - 12:01yb

Sut mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?

27 Ebr 2018 - 8:00yb

Mae'r gwaith a wnaed gennym fel rhan o'r asesiad strwythuredig ar gyfer 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd ac, yn arbennig, y cynnydd a wnaed wrth ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

24 Ebr 2018 - 11:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o sefyllfa gyfredol gofal sylfaenol yng Nghymru mae’n dod â nifer o ffynonellau data gofal sylfaenol at ei gilydd. 

19 Ebr 2018 - 12:01yb

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r pethau allweddol y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymo i’w cyflawni dros y pedair blynedd nesaf er mwyn helpu i gael gwared â gwahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasoedd da.

16 Ebr 2018 - 9:59yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r hyn a ganfuwyd gennym drwy gwaith archwilio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2017.

30 Maw 2018 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2017.

29 Maw 2018 - 8:00yb

Adolygom agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, yn benodol, y cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol, a threfniadau'r Bwrdd Iechyd i gynllunio a chyflawni arbedion ariannol.

29 Maw 2018 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn ystod 2017.

29 Maw 2018 - 8:00yb

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

29 Maw 2018 - 8:00yb

Nod yr adolygiad oedd cadarnhau p'un a yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn sicrhau y gall cleifion gael gafael ar wasanaethau meddygon teulu effeithiol a chadarn y tu allan i oriau.

Tudalennau