Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

3 Medi 2018 - 10:47yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

 

28 Awst 2018 - 2:16yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

28 Awst 2018 - 2:12yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

28 Awst 2018 - 2:04yp

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

10 Awst 2018 - 9:31yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

10 Awst 2018 - 9:31yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

8 Awst 2018 - 3:02yp

Gwnaethom gynnal adolygiad lleol i asesu p'un a yw'r Ymddiriedolaeth yn rheoli ei chyfarpar clinigol yn effeithiol nawr ac ar gyfer y dyfodol.

8 Awst 2018 - 2:16yp

Wrth bennu ehangder y gwaith a wnaed yn ystod y flwyddyn, gwnaethom ystyried graddau’r wybodaeth gronedig o waith archwilio ac arolygu, yn ogystal â ffynonellau gwybodaeth eraill a oedd ar gael, gan gynnwys dulliau Awdurdod Tân ac Achub De Cymru  ei hun o adolygu a gwerthuso.

7 Awst 2018 - 4:52yp

Memorandwm Atodol Archwilydd Cyffredinol Cymru i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

1 Awst 2018 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn pwyso a mesur a yw WEFO yn rheoli’n effeithiol y risgiau a’r cyfleoedd i’r Cronfeydd Strwythurol oherwydd Brexit.

Tudalennau