Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Cyngor Gwynedd – System Gwybodaeth Adnoddau Dynol

  Ein nod yn yr adolygiad hwn oedd ateb y cwestiwn ‘A fydd system Adnoddau Dynol fewnol y Cyngor yn diwallu ei anghenion, nawr ac yn y dyfodol, heb...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Gwynedd – Safbwynt y Defnyddiwr Gwasanaeth – y Gwasanaeth Llyfrgell

  Adolygwyd y gwasanaeth llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd gennym, ac yn benodol, p'un a oedd y Cyngor yn defnyddio profiadau a dyheadau defnyddwyr...

  Local Reports
  Local Government
 • Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru

  Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol archwilio trefniadau’r byrddau iechyd ar gyfer rheoli apwyntiadau cleifion allanol.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2016-18

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r Fenter Twyll Genedlaethol ddwyflynyddol yng Nghymru yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Cyngor Sir y Fflint – Safbwynt y Defnyddiwr Gwasanaeth – Safon Ansawdd Tai Cymru

  Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd da tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ac mae'r rhan fwyaf o denantiaid y Cyngor yn fodlon ar ansawdd y...

  Local Reports
 • Cyngor Sir y Fflint – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r Dyfodol?

  Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, gwnaeth yr adolygiad hwn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Gwynedd – Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18

  Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn....

  Annual Reports
 • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2017-18

  Mae’r Awdurdod yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

  Fire
 • Cyngor Sir Ynys Môn – Parodrwydd ar gyfer Wylfa Newydd a’i Heffaith ar Gapasiti Corfforaethol

  Ffocws ein hadolygiad oedd capasiti’r Cyngor a’i barodrwydd i gefnogi’r gwaith o gyflawni prosiect Wylfa Newydd yng nghyd-destun y Rhaglen Ynys...

  Local Reports
 • Cyngor Sir Ynys Môn – Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau – Safon Ansawdd Tai Cymru

  Yng Nghyngor Sir Ynys Môn, gwnaethom ni adolygu’r gwasanaeth tai. Yn benodol, ymgysylltiad tenantiaid â chyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru a faint...

  Local Reports

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.