Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

11 Hyd 2019 - 12:07yp

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

8 Hyd 2019 - 12:04yb

Rydym wedi archwilio sut y mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu; gan edrych ar eu haelodaeth, eu hamodau gorchwyl, amlder a ffocws cyfarfodydd, y modd y maent wedi’u halinio â phartneriaethau eraill, adnoddau a threfniadau craffu

3 Hyd 2019 - 3:04yp

Ceisiodd ein hadolygiad dilynol ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd y Cyngor yn parhau i gyflawni ei rwymedigaethau statudol o ystyried yr heriau ariannol?

3 Hyd 2019 - 3:01yp

Ceisiodd ein hadolygiad dilynol ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd y Cyngor yn parhau i gyflawni ei rwymedigaethau statudol o ystyried yr heriau ariannol?

3 Hyd 2019 - 2:45yp

Ceisiodd ein hadolygiad dilynol ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd y Cyngor yn parhau i gyflawni ei rwymedigaethau statudol o ystyried yr heriau ariannol?

3 Hyd 2019 - 12:02yb

Ymddengys fod buddsoddiadau ac ymdrechion Llywodraeth Cymru wedi helpu i ostwng lefelau tlodi tanwydd amcangyfrifedig ond nid yw wedi cyrraedd unrhyw un o’i thargedau.

2 Hyd 2019 - 11:50yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: A yw gwybodaeth rheoli perfformiad yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi gwaith craffu gan y Bwrdd a’i bwyllgorau?

1 Hyd 2019 - 12:04yb

Mae’r garreg filltir o ugain mlynedd yn gyfle da i ystyried yr hyn sydd wedi digwydd o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru

25 Medi 2019 - 4:13yp

Sylwadau’r Archwilydd Cyffredinol ym mis Medi 2019

20 Medi 2019 - 10:18yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Tudalennau