Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Cod Ymarfer Archwilio

Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy’n ymddangos i’r Archwilydd Cyffredinol fel arfer proffesiynol gorau.

 • Cod Ymarfer Archwilio

  Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy...

  Our Plans and Accounts, Annual Reports
  Audit Wales
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i atal twyll, mae ganddo drefniadau addas i roi cymorth i atal a chanfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn...

  Local Reports
  Health
  Finance, Governance, Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau atal a chanfod twyll Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ein hasesiad yn...

  Local Reports
  Health
  Finance, Governance, Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer atal a chanfod twyll.

  Local Reports
  Health
  Finance, Governance, Health and social care
 • Adroddiad Interim

  Asesiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2020-21 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2020. 

  Annual Reports
  Audit Wales
 • Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol

  Ym mis Ionawr 2020, bu inni ymgynghori ar gynigion i newid y drefn o archwilio cynghorau tref a chymuned Cymru.

  Local Reports
  Local Government
  Services
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus...

  Local Reports
  Health
  Governance, Health and social care, Services
 • Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2022

  Ein hamcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2021-22

  Our Plans and Accounts
  Audit Wales
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

  Local Reports
  Local Government
  Asset management, Finance, Governance
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau...

  Local Reports
  Local Government
  Asset management, Finance, Governance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.