Plant ysgol mewn ystafell ddosbarth.
Y Cwricwlwm newydd i Gymru
26 Mai 2022

Mae ein hadroddiad yn edrych ar y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn rheoli'r gwaith o gynllunio a gweithredu'r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Bydd y cwricwlwm yn gwyro'n sylweddol oddi wrth yr un blaenorol drwy ganiatáu hyblygrwydd i bob ysgol ddatblygu ei chwricwlwm ei hun yn unol ag anghenion lleol.

Mae'r cwricwlwm newydd wedi bod yn cael ei ddatblygu ers 2015. Ein nod oedd rhoi sicrwydd bod y broses weithredu ar y trywydd iawn yng nghyd-destun y cynlluniau diwygiedig a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2021.

Bydd pob ysgol gynradd yn addysgu'r cwricwlwm newydd o fis Medi 2022, ac mae bron i hanner yr ysgolion uwchradd, canol ac arbennig yn bwriadu cyflwyno'r cwricwlwm newydd ym mis Medi.

Beth wnaethom ddarganfod?

Gwelsom fod Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n dda gyda'r proffesiwn addysg i gyd-gynllunio'r cwricwlwm newydd. Fodd bynnag, datblygwyd y cwricwlwm i ddechrau heb asesu'r costau tebygol.

Mae'r cyllidebau presennol yn awgrymu y gallai gwariant uniongyrchol fod ar ben uchaf amcangyfrifon Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021, neu'n fwy na hynny.

Mae ein hadroddiad yn gwneud 6 argymhelliad i Lywodraeth Cymru i helpu i sicrhau bod y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cyflawni ei effaith arfaethedig ac yn rhoi gwerth am arian.

Rydym hefyd yn tynnu sylw at 5 risg allweddol y bydd angen i Lywodraeth Cymru barhau i'w rheoli.

Related News

Mae angen gwaith i wireddu manteision hirdymor a thracio costau parhaus y Cwricwlwm newydd i Gymru

Hoffem gael eich adborth