Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn?

Person in a virtual meeting
Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn?
18 January 2021

Llywodraethu yn y GIG yn ystod argyfwng COVID-19 – Themâu, gwersi a chyfleoedd allweddol

Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi wynebu heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen a phwysau sylweddol yn ystod pandemig COVID-19.

Drwy gydol yr argyfwng hwn, bu'n rhaid i gyrff y GIG gydbwyso nifer o anghenion gwahanol, ond pwysig:

  • yr angen i sicrhau digon o gapasiti i ofalu am bobl y mae'r feirws yn effeithio arnynt;
  • yr angen i gynnal gwasanaethau hanfodol yn ddiogel;
  • yr angen i ddiogelu iechyd a lles eu staff; ac
  • yr angen i gynnal llywodraethu da. 

Er mwyn ymateb i'r anghenion hyn yn effeithiol, bu'n ofynnol i gyrff y GIG gynllunio'n wahanol, gweithredu'n wahanol, rheoli eu hadnoddau'n wahanol, a llywodraethu'n wahanol. 

Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf o ddau gyhoeddiad sy’n crynhoi canfyddiadau ein gwaith asesu strwythuredig ar sail Cymru gyfan gan amcanu at amlygu themâu allweddol, adnabod cyfleoedd yn y dyfodol, a rhannu gwersi i’w dysgu o fewn y GIG ac ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru’n fwy eang. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y modd y mae cyrff y GIG wedi llywodraethu yn ystod argyfwng COVID-19, gan ganolbwyntio'n benodol ar roi dinasyddion yn gyntaf, gwneud penderfyniadau ac atebolrwydd, a chael sicrwydd. 

Bydd ein hail adroddiad yn canolbwyntio ar sut mae cyrff y GIG wedi cefnogi iechyd a lles eu staff yn ystod y pandemig, gyda phwyslais arbennig ar y trefniadau y maent wedi'u rhoi ar waith i ddiogelu staff sydd mewn mwy o berygl o COVID-19.

Yr hyn a ganfuwyd gennym

Cafodd ein gwaith asesu strwythuredig eleni ei ddylunio a’i gyflawni yng nghyd-destun y pandemig parhaus. O ganlyniad, cawsom gyfle unigryw i weld sut y mae cyrff y GIG wedi bod yn addasu ac yn ymateb i’r heriau a phwysau niferus a ddygwyd gan argyfwng COVID-19. 

Gwelsom fod holl gyrff y GIG yn gweithredu'n effeithiol gydag ymdeimlad o frys a phwrpas cyffredin i fabwysiadu ffyrdd darbodus a hyblyg o weithio a thrawsnewid yn gyflym tra'n parhau i ganolbwyntio'n glir ar feysydd craidd busnes a llywodraethu.

We'd like your feedback