Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Yn erbyn cefnlen o bwysau o ran cyllid a oedd eisoes yn bodoli, mae costau ariannol y pandemig yn ddigynsail yn y cyfnod modern.

  Mae cyllid llywodraeth leol yng Nghymru wedi bod dan bwysau sylweddol am dros ddegawd, yn dilyn yr argyfwng ariannol yn 2008-09 a ysgogodd ddirwasgiad byd-eang difrifol.

  ,
  Er bod effaith COVID-19 wedi cael ei lliniaru gan gymorth ariannol Llywodraeth Cymru hyd yma, mae cynaliadwyedd y sector yn y dyfodol yn her barhaus.
  ,

  Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod bron i £500 miliwn o arian ychwanegol ar gael i gynghorau drwy'r gronfa caledi llywodraeth leol yn ogystal â sicrhau bod rhywfaint o arian arall ar gael gan gynnwys, er enghraifft, o ran cyllid ychwanegol i athrawon ar gyfer cymorth dal i fyny o addysg a deunyddiau glanhau i ysgolion. Mae hyn wedi lliniaru costau ychwanegol a cholledion incwm cynghorau lleol hyd yma, ond gan ddibynnu ar gwrs y pandemig yn y dyfodol, efallai y bydd diffyg sylweddol o ran cyllid i awdurdodau lleol o hyd yn ystod 2020-21.

  Y meysydd mwyaf o bwysau cost cynyddol ar draws Llywodraeth Leol hyd yma yw gwasanaethau cymdeithasol ac addysg.

  Mae cynghorau’n cael incwm o ystod o wasanaethau gan gynnwys cyfleusterau hamdden, parcio ceir, prydau mewn ysgolion a chludiant i ysgolion, ond amcangyfrifir bod y colledion mwyaf o ran incwm yn digwydd mewn gwasanaethau hamdden a diwylliannol.

  Mae hefyd yn glir bod effaith ariannol y pandemig yn debygol o barhau trwy gydol 2020-21 ac i mewn i flynyddoedd yn y dyfodol.

  ,

  Ein gwaith yn y dyfodol – ategu cynaliadwyedd ariannol a gwaith cynllunio adferiad

  Dros 2020-21, yn gyson â’n hymrwymiad i ategu ymateb cyrff cyhoeddus i’r pandemig, byddwn yn gweithio gyda chynghorau i gael sicrwydd eu bod yn sefydlu trefniadau priodol i sicrhau cynaliadwyedd ariannol.

  Byddwn yn casglu a rhannu gwersi ac arfer mewn amser real ar draws y sector cyhoeddus.

  Gallwch weld rhywfaint o'n gwaith COVID-19 presennol ar ein gwefan.

CAPTCHA