Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Lleihau Allyriadau Carbon

Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Lleihau Allyriadau Carbon: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Lleihau Allyriadau Carbon
28 Ebrill 2022

Fe gynhaliom ni’r adolygiad yn ystod y cyfnod rhwng mis Tachwedd 2021 a mis Ionawr 2022. Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud cynnydd da o ran lleihau ei allyriadau carbon a chyfrannu’n llawn at wneud sector cyhoeddus Cymru’n garbon niwtral erbyn 2030?

Mae gan yr Awdurdod weledigaeth gref ac mae’n gwneud cynnydd da tuag at ddod yn garbon niwtral, ond mae angen iddo fynd i’r afael â rhai heriau mawr i gyrraedd y targed i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback