Cwestiynnau ymgynghori

E-BOST

Lawrlwythwch y  ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i: post@archwilio.cymru

POST

Cwblhewch a dychwelyd i: ffurflen ymateb.

Ymgynghoriad ar y Rhaglen Waith

Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

 • y blaenoriaethau allweddol yn eich tyb chi; ac
 • unrhyw awgrymiadau penodol ar gyfer ffocws neu amseriad unrhyw destunau?
 • y blaenoriaethau allweddol yn eich tyb chi; ac
 • unrhyw awgrymiadau penodol ar gyfer ffocws neu amseriad unrhyw destunau?
 • y blaenoriaethau allweddol yn eich tyb chi; ac
 • unrhyw awgrymiadau penodol ar gyfer ffocws neu amseriad unrhyw destunau?
 • y blaenoriaethau allweddol yn eich tyb chi; ac
 • unrhyw awgrymiadau penodol ar gyfer ffocws neu amseriad gwaith o’r fath? .
 • Pa effeithiau, os oes yna o gwbl, ydych chi'n gweld y rhaglen waith yn eu cael? 

 • Sut y gellid newid y rhaglen iddi gael effeithiau cadarnhaol, neu iddi gael mwy o effeithiau cadarnhaol? 

 • Sut y gellid newid y rhaglen iddi beidio â chael effeithiau andwyol, neu iddi leihau effeithiau andwyol? 

Cyfrinachedd a diogelu data 

Gellir cyhoeddi neu ddatgelu gwybodaeth a ddarperir mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn unol â deddfwriaeth mynediad at wybodaeth (Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn bennaf, ond hefyd deddfwriaeth diogelu data, gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). 

Os ydych am i unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych gael ei thrin yn gyfrinachol, dylech ddweud wrthym pam eich bod yn ystyried y wybodaeth a ddarparwyd gennych i fod yn gyfrinachol. Os byddwn yn derbyn cais am ddatgelu gwybodaeth, byddwn yn rhoi ystyriaeth lawn i'ch esboniad, ond ni allwn roi unrhyw sicrwydd y gellir cynnal cyfrinachedd o dan bob amgylchiad. Ni fydd ymwadiad cyfrinachedd awtomatig a gynhyrchir gan eich system TG, ynddo'i hun, yn cael ei ystyried yn rhwymol i'r Archwilydd Cyffredinol na Swyddfa Archwilio Cymru. 

Bydd data personol yn cael ei brosesu yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Pan fo data o'r fath yn dod o fewn cwmpas cais am wybodaeth gan berson arall, bydd angen ystyried darpariaethau deddfwriaeth diogelu data a'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth o dan yr amgylchiadau penodol. Er na ellir rhagfarnu unrhyw sefyllfa, mae hyn yn debygol o olygu bod gwybodaeth am uwch swyddogion a ffigurau cyhoeddus yn debygol o gael ei datgelu tra bod enwau a chyfeiriadau aelodau cyffredin o'r cyhoedd yn debygol o gael eu dal yn ôl. 

Eich manylion 

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymateb. 

Bydd eich barn yn cael ei hystyried wrth i ni ddatblygu rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol, y bydd manylion ohoni’n cael eu nodi yn ein hadroddiadau interim a blynyddol yn y dyfodol, ein cynlluniau blynyddol a'n diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cyrff cyhoeddus rydym yn eu harchwilio. 

CAPTCHA