Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Sir Fynwy2019-20

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Rhoddodd canfyddiadau'r archwiliad sicrwydd ar

Cyfanswm incwm £272.9 miliwn
 • Incwm Treth Cyngor £75.6 miliwn
 • Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi Annomestig £93.2 miliwn
 • Incwm Arall £104.1 miliwn

Mae incwm y dreth gyngor wedi cynyddu o 6.9% o'i gymharu ag y llynedd

y Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi Annomestig wedi cynnyddu o 0.1% o'i gymharu ag y llynedd

a'r Incwm Arall wedi cynnyddu o 11.5% o'i gymharu ag y llynedd

Cyfanswm gwariant £314.9 miliwn
Faint wnaethon nhw ei wario ar wariant refeniw?
£296.1 miliwn
Faint wnaethon nhw ei wario ar wariant cyfalaf?
£18.8 miliwn
Yr hyn y maent yn berchen arno £460.8 miliwn
Cyfanswm Asedau£460.8 miliwn
Eiddo, peiriannau ac offer£330.2 miliwn
Eiddo buddsoddi£63.4 miliwn
Dylwedwyr£31.5 miliwn
Arian Parod neu syn cyfateb ag Arian Parod£22.4 miliwn
Buddsoddiadau£5.7 miliwn
Asedau wediu etifeddu£4.8 miliwn
Asedau iw Gwerthu£2.1 miliwn
Asedau anghyffyrddadwy£0.2 miliwn
Eiddo£0.5 miliwn
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt £460.5 miliwn
Cyfanswm Rhwymedigaethau£460.5 miliwn
Rhwymedigaethau pensiwn£230.5 miliwn
Benthyca£187.7 miliwn
Credydwyr£27.5 miliwn
Derbynebau o flaen llaw£5.9 miliwn
Darpariaethau£5 miliwn
Rhwymedigaethau eraill£2.4 miliwn
Arian Parod neu syn cyfateb ag Arian Parod£1.5 miliwn

Benthyca - Hir-dymor £92.6 miliwn

Benthyca - Byr-dymor £95.1 miliwn

Costau Staff
Cost cyflog
£120.9 miliwn
£116
£22
5.1 : 1
49
78
£1,678,000

Prif Bwyntiau

Tynnodd tystysgrif archwilio'r Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd a ddatgelwyd gan y Cyngor ynghylch prisio tir ac adeiladau, eiddo buddsoddi ac asedau'r gronfa bensiwn sy'n deillio o bandemig COVID-19.
Mae cronfeydd wrth gefn y Cyngor y gellir eu defnyddio wedi aros yn sefydlog ar £18.1 miliwn ar 31 Mawrth 2020, gyda chynnydd o £1.8 miliwn yng nghronfa gyffredinol y Cyngor (ac eithrio balansau Ysgolion) wedi'i wrthbwyso gan ostyngiad tebyg mewn cronfeydd wrth gefn eraill y gellir eu defnyddio.
Roedd dau ffactor unigryw wedi bod yn allweddol i ganiatáu i'r Cyngor gynnal ei gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio ar £18.1 miliwn eleni: - cyfalafu £3.2 miliwn o wariant (o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio derbyniadau cyfalaf yn hyblyg); a - derbyn £2.3 miliwn yn ddyledus i'r Cyngor gan CThEM yn dilyn dyfarniad 'Ealing' ar statws TAW gwariant y gwasanaeth hamdden.
Cyngor Sir Fynwy yw'r unig Awdurdod Lleol yng Nghymru i dderbyn y gyfran fwyaf o'i gyllid drwy'r Dreth Gyngor.
Mae'r cyfrifon hyn yn cynnwys cyfran y Cyngor o fuddiannau sy'n deillio o Fargen Dinas-ranbarth Caerdydd.
NHS WALES Includes
7 Local Health Boards
 • Aneurin Bevan
 • Betsi Cadwaladr
 • Cardiff and Vale
 • Cwn Taf Morgannwg
 • Hywel Dda
 • Powys
 • Swansea Bay
3 NHS Trusts
 • Public Health Wales
 • Velindre
 • Welsh Ambulance Services
1 Special Health Authority
 • Health Education and Improvement Wales
Primary care services

Healthcare services that you can find in your community, outside of hospital

Healthcare from other providers

Healthcare services that are provided by other organisations, not NHS Wales

Hospital, Community Health Services
  This relates to expenditure on
 • Healthcare services that are provided in hospital
 • A wide range of community services, such as district nursing and palliative care, and health promotion services such as school nursing and health visiting
& by Special Health Authorities

This relates to expenditure incurred by Health Education and Improvement Wales, who have a leading role in the education, training, development and shaping of the healthcare workforce in Wales

Amounts due from the Welsh Government

The Welsh Government will reimburse NHS Wales for any medical negligence claims that are more than £25,000

Special measures

the highest level of escalation that happens where there are concerns that the NHS body needs external support to respond to the serious concerns identified

Ministerial Direction

this is a formal instruction from Welsh Ministers telling the Permanent Secretary to proceed with a spending proposal

Contingent liability

this is a cost that may occur depending on what happens in the future, but the amount cannot be determined at this time

Staff Costs £4.2 billion

staff costs include salary and wages of £3.3 billion, pension costs of £0.6 billion and social security costs of £0.3 billion

Financial duties

Health Boards and NHS Trusts are required to breakeven over a three-year rolling period. The Special Health Authority is required to breakeven each year

Cardiff and Vale

Cardiff and Vale achieved breakeven for the year, but a cumulative three-year deficit means it failed its target