Cyngor Ceredigion

Cyngor Ceredigion2019-20

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Rhoddodd canfyddiadau'r archwiliad sicrwydd ar

Cyfanswm incwm £162.1 miliwn
 • Incwm Treth Cyngor £51.2 miliwn
 • Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi Annomestig £102.1 miliwn
 • Incwm Arall £8.8 miliwn

Mae incwm y dreth gyngor wedi cynyddu o 7.9% o'i gymharu ag y llynedd

y Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi Annomestig wedi cynnyddu o 0.8% o'i gymharu ag y llynedd

a'r Incwm Arall wedi cynnyddu o 4.4% o'i gymharu ag y llynedd

Cyfanswm gwariant £239.8 miliwn
Faint wnaethon nhw ei wario ar wariant refeniw?
£228.9 miliwn
Faint wnaethon nhw ei wario ar wariant cyfalaf?
£10.9 miliwn
Yr hyn y maent yn berchen arno £449.6 miliwn
Cyfanswm Asedau£449.6 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£381.1 miliwn
Eiddo Buddsoddi£17.6 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£6 miliwn
Arian Parod ac Arian Parod Cyfwerth£15.7 miliwn
Asedau Etifeddu£3.1 miliwn
Asedau Eraill£1.3 miliwn
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt £307.7 miliwn
Cyfanswm Rhwymedigaethau£307.7 miliwn
Benthyca£123.2 miliwn
Dyledwyr£23.2 miliwn
Rhywmedigaethau Cronfa Bensiwn£160.5 miliwn
Rhywmedigaethau Eraill£0.8 miliwn

Benthyca - tymor hir £116.9 miliwn

Benthyca - tymor byr £6.3 miliwn

Costau Staff
Cost cyflog
£97.4 miliwn
£114,711
£20,751
5.5 : 1
19
64
£953,000

Prif Bwyntiau

Mae gan y Cyngor ddull clir wrth reoli'n ariannol sy'n gweithio'n dda iddynt ac yn ei helpu i barhau'n gynaliadwy'n ariannol
Neilltuodd y Cyngor £1.5 miliwn wrth gefn wedi'i glutnodi i helpu costau ychwanegol yn 2020/21 o ganlyniad i COVID.
Mae'r Cyngor hefyd yn gyfrifol am baratoi datganiad blynyddol Awdurdod Harbwr Ceredigion sydd wedi derbyn barn archwilio glân.
Tynnodd yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib i asedau eiddo sy'n rhan o'u balans Rhywmedigaethau Cronfa Bensiwn o ganlyniad i'r pandemig COVID19.
NHS WALES Includes
7 Local Health Boards
 • Aneurin Bevan
 • Betsi Cadwaladr
 • Cardiff and Vale
 • Cwn Taf Morgannwg
 • Hywel Dda
 • Powys
 • Swansea Bay
3 NHS Trusts
 • Public Health Wales
 • Velindre
 • Welsh Ambulance Services
1 Special Health Authority
 • Health Education and Improvement Wales
Primary care services

Healthcare services that you can find in your community, outside of hospital

Healthcare from other providers

Healthcare services that are provided by other organisations, not NHS Wales

Hospital, Community Health Services
  This relates to expenditure on
 • Healthcare services that are provided in hospital
 • A wide range of community services, such as district nursing and palliative care, and health promotion services such as school nursing and health visiting
& by Special Health Authorities

This relates to expenditure incurred by Health Education and Improvement Wales, who have a leading role in the education, training, development and shaping of the healthcare workforce in Wales

Amounts due from the Welsh Government

The Welsh Government will reimburse NHS Wales for any medical negligence claims that are more than £25,000

Special measures

the highest level of escalation that happens where there are concerns that the NHS body needs external support to respond to the serious concerns identified

Ministerial Direction

this is a formal instruction from Welsh Ministers telling the Permanent Secretary to proceed with a spending proposal

Contingent liability

this is a cost that may occur depending on what happens in the future, but the amount cannot be determined at this time

Staff Costs £4.2 billion

staff costs include salary and wages of £3.3 billion, pension costs of £0.6 billion and social security costs of £0.3 billion

Financial duties

Health Boards and NHS Trusts are required to breakeven over a three-year rolling period. The Special Health Authority is required to breakeven each year

Cardiff and Vale

Cardiff and Vale achieved breakeven for the year, but a cumulative three-year deficit means it failed its target