Fy lleoliad gydag Archwilio Cymru yn y tîm Cynllunio ac Adrodd

Fy lleoliad gydag Archwilio Cymru yn y tîm Cynllunio ac Adrodd
29 Hydref 2021
Image of a laptop with magnifying glass inside

Yn y blog hwn, rwy'n archwilio fy lleoliad tri mis yn y tîm Cynllunio ac Adrodd, gan roi trosolwg o'r gwersi rwyf wedi'u dysgu wrth weithio gyda data, gwaith tîm ac adroddiadau corfforaethol.

Yn y blog hwn, rwy'n archwilio fy lleoliad tri mis yn y tîm Cynllunio ac Adrodd, gan roi trosolwg o'r gwersi rwyf wedi'u dysgu wrth weithio gyda data, gwaith tîm ac adroddiadau corfforaethol.

Tra oeddwn yn y brifysgol, cefais ddiagnosis gwybyddol a ddangosodd fy mod wedi cymryd gwybodaeth ar gyfradd arafach na phobl eraill, bod fy nghyflymderau prosesu yn is na'r cyfartaledd. Mae hyn eisoes wedi caniatáu amser ychwanegol i mi mewn arholiadau ond wrth edrych fel yr oeddwn ar gyfer lleoliadau graddedig yn syth ar ôl fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol, roedd gennyf ddiddordeb mewn dysgu am y rhaglen Newid 100. Rwy'n hynod ddiolchgar i Newid 100 ac Archwilio Cymru am fy nghefnogi drwy'r broses hon ac am roi'r cyfle hwn i mi.

Nid oedd gennyf unrhyw ddisgwyliadau yn mynd i interniaeth gydag is-adran Cynllunio ac Adrodd Archwilio Cymru. Y disgwyliad ar eu diwedd oedd adeiladu offeryn data, gan gofnodi ôl troed amgylcheddol y sefydliad (gwastraff, allyriadau, yn y blaen). Byddai pob un yn defnyddio offeryn penodol sy'n gwbl anhysbys i mi ar y pryd, Microsoft PowerBI. Ar ôl graddio mewn Hanes, roedd yn fyd rhyfedd i fod yn rhan ohono – byd y data. Ond gwerthfawrogais ffocws canolog y dasg: adeiladu'r offeryn.

Yn ystod y prosiect, cefais ddal i fyny'n wythnosol gyda'r Prentisiaid Gwyddor Data, Bethan Cairns a David Winstone, yr oeddwn wedi elwa'n fawr ohonynt. Gallwn, ac y byddwn, yn dod atynt gyda phroblem a byddent, yn amlach na pheidio, yn rhoi'r ateb imi. Pros PowerBI! Roedd popeth i'w weld yn mynd yn eithaf llyfn gyda'm prosiect, ac yn ei fformat presennol, cefais y cyfle i gyflwyno'r offeryn i dîm TAG ac i’r bwrdd. Mae gwneud hynny wedi bod yn rhan o interniaeth wych – fy mod yn gallu cynnig cynnyrch i Archwilio Cymru gan eu bod wedi cynnig profiad dysgu a chymdeithasol cyfoethog i mi yn gyfnewid am hynny.

Yng nghanol y prosiect, rwyf wedi gallu cwrdd ag amrywiaeth o bobl ddiddorol sy'n gwneud swyddi diddorol yn Archwilio Cymru: o ddilyn prosiect Arolwg y Bobl gyda'm rheolwr llinell Matthew Hockridge, i gysgodi trafodaethau'r bwrdd ym mis Medi.

Nid yw'r cyfan wedi bod yn fusnes – rwyf wedi dod o hyd i stori ddiddorol i bawb ei hadrodd, boed hynny beth ddigwyddodd iddynt y diwrnod hwnnw, neu gyda chynnydd wedi'i ddiweddaru gyda phrosiect y maent yn gweithio arno, neu'r rhesymau pam eu bod yn gweithio yn Archwilio Cymru.

Roeddwn i'n hoffi pawb roeddwn i'n gweithio gyda nhw, ac roedd yr agwedd newydd ar-lein ar yr interniaeth (sef, fel yr oeddwn i, gartref yn Llundain ac i ffwrdd o swyddfa Caerdydd) yn gwisgo i ffwrdd yn gyflym. Mae Microsoft Teams yn y tymor byr wedi bod yn hynod o ddefnyddiol wrth drefnu sgyrsiau dal i fyny gyda phobl ledled y sefydliad.

Mae pawb yr wyf wedi cwrdd â nhw, o'r Swyddog Iechyd a Diogelwch i'm rheolwr llinell, i'r staff Adnoddau Dynol, i'r Prentisiaid Gwyddor Data, wedi bod wrth eu bodd i ddod i adnabod. Ond rwy'n cael yr ymdeimlad hefyd bod hyn yn rhan o ddiwylliant cyffredin Archwilio Cymru: un o edrych i mewn ar ei gilydd, ymddiried yn ei gilydd i wneud gwaith da – a chefnogi ei gilydd mewn unrhyw ffordd sut.

Felly, mae'n adlewyrchiad fy mod yn teimlo fy mod yn teimlo'n gadarnhaol o dan yr interniaeth dri mis hon, gan fy mod bellach yn teimlo'n hyderus i weithio mewn amgylchedd proffesiynol. Mae gennyf hefyd ymdeimlad o'r math o le yr hoffwn weithio ynddo yn y dyfodol, yn seiliedig ar ddiwylliant gwaith clodwiw'r sefydliad hwn.

Efallai fy mod yn gadael Archwilio Cymru, ond byddaf bob amser yn cofio fy amser yma: yng ngfodolaeth yr offeryn data, ac atgofion y bobl sydd wedi llunio fy amser yma.

Mwy am yr awdur

Image of Emrys

Mae Emrys wedi graddio o Brifysgol Leeds lle bu'n astudio'r Celfyddydau Rhyddfrydol. Bu Emrys yn gweithio yn y Cynllun Cynllunio a Newid gydag Archwilio Cymru dros yr haf ac mae wedi'i leoli yn Llundain.