Publications

 • Ysgrifennu ar bapur
  Sylwadau ar Gyfrifon Cyfunol 2019-20 Llywodraeth Cymru

  Rydym wedi datblygu ein sylwadau i hysbysu’r cyhoedd ehangach a’r rhai hynny sy’n gyfrifol am graffu ar Lywodraeth Cymru. 

 • aaa
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Structured Assessment 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau sy'n deillio o waith asesu strwythuredig yn 2019 a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro…

 • Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Gwnaethom archwilio camau gweithredu Llywodraeth Cymru i ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei busnes craidd yn ystod 2018-19.

 • Image of puzzle pieces on a blue background.
  Paratoadau ar gyfer diwedd cyfnod pontio Brexit

  Sylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ym mis Tachwedd 2020

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll clawr yr adroddiad
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae'r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar gyfer atal a chanfod twill.

 • Tudalen flaen Asesiad Strwythuredig 2020 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan…

 • Tudalen Flaen Adolygiad Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Cyngor wedi gwella trefniadau rheoli prosiectau ac wedi gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r…

 • Tudalen Flaen Adolygiad Ymgysylltu Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Adolygiad o Ymgysylltu

  O gofio'r heriau y mae cyrff cyhoeddus yn eu hwynebu wrth ymgorffori egwyddor datblygu cynaliadwy, rydym wedi adolygu dull yr Awdurdod o…

 • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Adolygiad o Gyfranogiad clawr yr adroddiad
  Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Adolygiad o Gyfranogiad

  Mae ymgysylltu'n ymwneud â chael sgyrsiau cyfoethog ac ystyrlon â'r bobl yn eu cymuned, canfod beth sy'n bwysig iddynt, ac adlewyrchu hynny yn y penderfyniadau y mae…

 • delwedd clawr
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adolygiad o Ymgysylltu

  Mae ymgysylltu'n ymwneud â chael sgyrsiau cyfoethog ac ystyrlon â'r bobl yn eu cymuned, canfod beth sy'n bwysig iddynt, ac adlewyrchu hynny yn y penderfyniadau y mae…

 • aaa
  Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i'r Pandemig COVID-19

  Yr oedd rhai cynghorau mewn sefyllfa well na’i gilydd i ymdrin ag effaith ariannol sylweddol y pandemig

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.