Publications

 • Thumbnail image of the report cover
  Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru

  Yn yr adroddiad hwn ystyrir gweithrediad y rhaglen frechu yng Nghymru. 

 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fe wnaed y gwaith i helpu…
 • Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2022
  Ein hamcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2021-22
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer atal a chanfod twyll. Mae ein hasesiad wedi’i seilio ar adolygiadau o…
 • aaaaaa
  System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
  The Bwriad System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yw galluogi staff iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon.
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i fynd i’r afael â thwyll, mae ganddo drefniadau addas i gefnogi’r gwaith o atal ac o ganfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn briodol…
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer atal a chanfod twyll.
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Fe wnaed y gwaith i helpu i…
 • Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20
  Mae deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru wedi cynyddu £2.7 miliwn i £8 miliwn yn ymarfer 2018-20.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.