Publications

 • aaa
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Adroddiad Iaith Gymraeg 2019-20
  Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol iaith Gymraeg
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.
 • aaa
  Cyngor Sir Ynys Môn - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Gwnaethom gynnal yr asesiad hwn oherwydd i ni nodi cynaliadwyedd ariannol fel risg i gynghorau roi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • a
  ‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru
  Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.
 • aaa
  Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb
  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru. 
 • Cyngor Sir Powys – Adolygiad o Gynllunio'r Gweithlu
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor wedi datblygu cynllun gweithlu cadarn ac effeithiol?
 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2020
  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol
 • Rural
  Sicrhau Gwerth am Arian Grantiau Datblygu Gwledig
  Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol sy'n edrych ar a yw grantiau a ddyfarnwyd gan raglen datblygu gwledig Llywodraeth Cymru heb gystadleuaeth wedi darparu gwerth am arian…
 • aaa
  Cyngor Sir Powys - Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Nod y prosiect oedd asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol tymor byr i ganolig cynghorau.
 • Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20
  Ein datganiadau ariannol ar gyfer 2019-20 ac adolygiad o’n gwaith a pherfformiad dros y deuddeg mis diwethaf.

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.