Publications

 • Health icons
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at fis Mawrth 2021

  Edrychwch ar dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein hofferyn data rhyngweithiol

 • Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  Llywodraeth Cymru - Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  Gwnaethom archwilio camau gweithredu Llywodraeth Cymru i ymgorffori'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei busnes craidd yn ystod 2018-19.
 • Image of puzzle pieces on a blue background.
  Paratoadau ar gyfer diwedd cyfnod pontio Brexit
  Sylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ym mis Tachwedd 2020
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll clawr yr adroddiad
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar gyfer atal a chanfod twill.
 • Tudalen flaen Asesiad Strwythuredig 2020 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd). Fe wnaed y…
 • Tudalen Flaen Adolygiad Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Gwella’r Broses o Reoli Prosiectau – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Cyngor wedi gwella trefniadau rheoli prosiectau ac wedi gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn yr…
 • Tudalen Flaen Adolygiad Ymgysylltu Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Adolygiad o Ymgysylltu
  O gofio'r heriau y mae cyrff cyhoeddus yn eu hwynebu wrth ymgorffori egwyddor datblygu cynaliadwy, rydym wedi adolygu dull yr Awdurdod o weithredu a rheoli'r broses o gynnwys…
 • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Adolygiad o Gyfranogiad clawr yr adroddiad
  Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Adolygiad o Gyfranogiad
  Mae ymgysylltu'n ymwneud â chael sgyrsiau cyfoethog ac ystyrlon â'r bobl yn eu cymuned, canfod beth sy'n bwysig iddynt, ac adlewyrchu hynny yn y penderfyniadau y mae…
 • delwedd clawr
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adolygiad o Ymgysylltu
  Mae ymgysylltu'n ymwneud â chael sgyrsiau cyfoethog ac ystyrlon â'r bobl yn eu cymuned, canfod beth sy'n bwysig iddynt, ac adlewyrchu hynny yn y penderfyniadau y mae…
 • aaa
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (y Bwrdd Iechyd). Fe wnaed y…
 • aaa
  Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i'r Pandemig COVID-19
  Yr oedd rhai cynghorau mewn sefyllfa well na’i gilydd i ymdrin ag effaith ariannol sylweddol y pandemig

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.