Publications

 • Health icons
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at fis Mawrth 2021

  Edrychwch ar dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein hofferyn data rhyngweithiol

 • Delwedd clawr llythyr gyda theitl llythyren
  Caffael a chyflenwi cyfarpar diogelu personol yn ystod pandemig COVID-19
  Arsylwadau'r Archwilydd Cyffredinol ym mis Rhagfyr 2020. 
 • delwedd clawr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad dilynol o Wasanaethau Iechyd yr Amgylchedd
  Roedd yr adolygiad hwn yn asesu a fu unrhyw newidiadau o ran cyllidebau a staff yng ngwasanaethau iechyd yr amgylchedd yn y Cyngor ac i ba raddau y mae wedi mynd i’r afael â’…
 • aaa
  Cyngor Sir Fynwy – Adolygiad Dilynol o Wasanaethau Iechyd yr Amgylchedd
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar Iechyd yr Amgylchedd – Cyflawni gyda Llai…
 • Addysg Iechyd a Gwella Cymru – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll clawr yr adroddiad
  Addysg Iechyd a Gwella Cymru – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r adroddiad cryno hwn yn gosod allan ein hasesiad o drefniadau Addysg Iechyd a Gwella Cymru (HEIW) ar gyfer atal a datgelu twyll.
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Trefniadau Iechyd Gofal Parhaus: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Trefniadau Iechyd Gofal Parhaus
  Roedd yr adolygiad hwn yn asesu trefniadau rheoli'r Bwrdd Iechyd ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG ar y lefel gorfforaethol a gweithredol, ac roedd yn cynnwys archwiliad o…
 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?
 • A picture containing indoor, table, desk, sitting
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru
  Mae ein hofferyn data newydd yn dangos gwariant ychwanegol pob corff y GIG o ganlyniad i’r pandemig a’u sefyllfaoedd ariannol presennol
 • delwedd clawr
  Cyngor Caerdydd – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden
  Roedd yr adolygiad hwn yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw dull y cyngor o ddarparu gwasanaethau hamdden o gymorth i gyflawni ei amcanion llesiant, ac yn rhoi gwerth am arian?
 • Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau
  Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau
  Sut yr ymatebodd cynghorau i’r her yng ngwanwyn a haf 2020. 
 • Ysgrifennu ar bapur
  Sylwadau ar Gyfrifon Cyfunol 2019-20 Llywodraeth Cymru
  Rydym wedi datblygu ein sylwadau i hysbysu’r cyhoedd ehangach a’r rhai hynny sy’n gyfrifol am graffu ar Lywodraeth Cymru. 

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.