Publications

 • aaa
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Cyngor Sir y Fflint – Arolwg Sir y Fflint Digidol
  Fel rhan o raglen waith archwilio 2019-20 yr Archwilydd Cyffredinol, gwnaethom adolygiad diagnostig i ystyried a yw'r Cyngor mewn sefyllfa dda i gyflawni'r uchelgeisiau yn ei…
 • Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol
  Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu…
 • delwedd clawr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.
 • aaa
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad Dilynol o Wasanaethau Hamdden
  Gwnaethom gynnal yr adolygiad hwn i ddeall y cynnydd y mae'r Cyngor wedi'i wneud o ran mynd i'r afael â'n cynnig ar gyfer gwella yn 2016 ar gyfer ei strategaeth chwaraeon a…
 • aaa
  Cynllun Blynyddol 2020-21
  Mae ein Cynllun Blynyddol yn nodi ein huchelgeisiau a'n hamcanion cyffredinol, ynghyd â'n rhaglenni gwaith cysylltiedig a dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer 2020-21…
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Ceisiodd y prosiect asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol tymor byr i ganolig cynghorau.
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Adolygiad o Gyfranogiad
  Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy'n byw yng Nghymru nawr, ac yn y dyfodol, wrth wneud penderfyniadau.
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Adolygiad o Gyfranogiad
  Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy'n byw yng Nghymru nawr, ac yn y dyfodol, wrth wneud penderfyniadau.
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Adolygiad o Gyfranogiad
  Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy'n byw yng Nghymru nawr, ac yn y dyfodol, wrth wneud penderfyniadau.

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.