Publications

 • aaa
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith
  Mae ein darn ystyriaeth ddiweddaraf yn ystyried rhai o'r heriau er mwyn gweithredu
 • 10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG
  Fe wnaeth ein hadroddiad ddarganfod bod llawer o gleifion yn dal i wynebu amseroedd aros hir ond mae yna nawr gyfle unigryw i greu system gofal wedi'i gynllunio gwell.      
 • Cracio’r Cod – Rheoli Codio Clinigol Ledled Cymru
  Mae Codio Clinigol yn dal i beidio â chael y proffil y mae ei angen arno yn GIG Cymru.
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2020 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gwnaed y gwaith i helpu i gyflawni…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Fel rhan o'r archwiliad, gwnaethom…
 • Adnewyddu Ysbyty Glan Clwyd
  Mae ein hadroddiad yn nodi'r ffactorau allweddol sy'n cyfrannu at y cynnydd sylweddol yng nghostau’r prosiect hwn.
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot - Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o ‘Byddwn yn cyflwyno rhaglenni adfywio strategol’
  Gwnaethom archwilio i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni ei raglenni adfywio strategol.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adolygiad Dilynol o Gefnogi Cydnerthedd Ariannol
  Ceisiodd y prosiect asesu a yw'r Cyngor wedi gwneud cynnydd effeithiol o ran mynd i'r afael â'n hadolygiad Cefnogi Cydnerthedd Ariannol yn 2018.
 • Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Ceisiodd y prosiect asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol tymor byr i ganolig cynghorau.
 • aaa
  Cyngor Dinas Casnewydd – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig. Roedd hyn yn cynnwys ffocws ar strategaeth ariannol pob cyngor yn…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.