Publications

 • aaa
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer atal a chanfod twyll.
 • Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  Ym mis Ionawr 2020, bu inni ymgynghori ar gynigion i newid y drefn o archwilio cynghorau tref a chymuned Cymru.
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fe wnaed y gwaith i helpu…
 • Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2022
  Ein hamcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2021-22
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer atal a chanfod twyll. Mae ein hasesiad wedi’i seilio ar adolygiadau o…
 • System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
  The Bwriad System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yw galluogi staff iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon.
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i fynd i’r afael â thwyll, mae ganddo drefniadau addas i gefnogi’r gwaith o atal ac o ganfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn briodol…
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gyfer atal a chanfod twyll.

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.