Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

13 Ion 2020 - 11:52yb

Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o ddatblygu darpariaeth llesiant ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc, cam y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Llesiant.

 

10 Ion 2020 - 3:30yp

Ar y cyfan, mae’r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu gwybodaeth wedi’i chodio o ansawdd da, sy’n cael ei defnyddio i roi cymorth i wella gwasanaethau.

10 Ion 2020 - 11:18yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

9 Ion 2020 - 10:00yb

Dechreuodd yr adolygiad hwn ym mis Medi 2018 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: Ydy trefniadau a strwythurau ansawdd a diogelwch gweithredol y Bwrdd Iechyd yn effeithiol? 

7 Ion 2020 - 11:09yb

Ar y cyfan, canfuom fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd o ran mynd i’r afael â’n hargymhellion blaenorol, ond mae angen iddo sicrhau trosolwg a sicrwydd mwy cydlynol.

6 Ion 2020 - 12:16yp

Cymysg fu'r cynnydd o ran rhoi sylw i argymhellion hyd yn hyn, er, mae cynllun y gwasanaeth iechyd yr amgylchedd yn cynnwys camau gweithredu sy'n anelu at roi sylw i'r argymhellion sy'n weddill.

6 Ion 2020 - 10:21yb

Asesodd yr adolygiad hwn a fu unrhyw newidiadau i gyllideb a staff gwasanaethau iechyd yr amgylchedd y Cyngor ac i ba raddau y mae wedi mynd i'r afael â'r argymhellion a gafodd eu cynnwys yn ein hadroddiad cenedlaethol yn 2014.

6 Ion 2020 - 9:42yb

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni’r ‘cam’ o weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i atal derbyniadau diangen i’r ysbyty a hwyluso rhyddhau amserol.

13 Rhag 2019 - 4:05yp

Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 'ymgorffori'r model cymdeithasol o ofal wrth ddatblygu canolfannau iechyd a lles a chanolfannau lles.'

14 Tach 2019 - 10:00yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A all y Cyngor ddarparu sicrwydd ei fod wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014-15?

Tudalennau