Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

  Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau...

  Local Reports
  Local Government
 • Dinas a Sir Abertawe Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

  Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Trawsnewid Gofal heb ei Drefnu a Rheoli Cyflyrau Cronig

  Cydnabyddir yn eang fod sawl rhan o system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru o dan bwysau sylweddol. Mae’r system gyfredol yn anghynaladwy am fod...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Gweithredu'r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG

  Aethom ati i geisio ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Fframwaith ar gyfer gweithredu GIP yn effeithiol o ran sicrhau bod unigolion yn cael eu trin mewn...

  National Reports
  Health
  Finance
 • Cyngor Bro Morgannwg Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

  Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

  Bob blwyddyn, rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyfl wyno adroddiad yn nodi pa mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub, a pharciau...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Arlwyo mewn Ysbytai: Adolygiad dilynol

  Ym mis Mehefin 2011, cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad cenedlaethol o’r enw Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai1. Cafodd yr adroddiad...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Adolygiad Dilynol o’r Cynnydd a wnaed o ran Gweithredu Argymhellion Adroddiad Lleol Moderneiddio Tâl: Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG - Bwrdd Iechyd Cwm Taf

  Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn rhoi blaenoriaeth i weithredu ein hargymhellion, ac mae wedi gwneud cynnydd graddol tuag at sefydlu adolygiadau...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Arlwyo mewn Ysbytai 2012

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Cwm Taf fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd...

  Local Reports
  Health
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.