Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

12 Chwef 2020 - 11:05yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion i’r Bwrdd Iechyd y gellir dod o hyd iddynt yma.

31 Ion 2020 - 3:01yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn ystod 2019.

29 Ion 2020 - 3:35yp

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ynglŷn â dull y Bwrdd Iechyd o wreiddio’r egwyddor DC a sut y mae’r pum ffordd o weithio wedi cael eu cymhwyso trwy ei waith ar ddatblygu Caru Natur Cymru Bae Abertawe.

27 Ion 2020 - 11:45yb

Rydym wedi ymgymryd â'r gwaith dilynol hwn ar argymhellion archwiliadau blaenorol mewn perthynas â Chontract Meddygon Ymgynghorol y GIG fel rhan o'n cynllun archwilio lleol ar gyfer 2018-19.

24 Ion 2020 - 11:11yb

Cydymffurfiodd yr Awdurdod â'i gyfrifoldebau yn ymwneud ag adroddiadau ariannol a'r defnydd o adnoddau.

13 Ion 2020 - 11:52yb

Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o ddatblygu darpariaeth llesiant ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc, cam y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Llesiant.

 

10 Ion 2020 - 3:30yp

Ar y cyfan, mae’r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu gwybodaeth wedi’i chodio o ansawdd da, sy’n cael ei defnyddio i roi cymorth i wella gwasanaethau.

10 Ion 2020 - 11:18yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

9 Ion 2020 - 10:00yb

Dechreuodd yr adolygiad hwn ym mis Medi 2018 ac roedd yn gofyn y cwestiwn canlynol: Ydy trefniadau a strwythurau ansawdd a diogelwch gweithredol y Bwrdd Iechyd yn effeithiol? 

7 Ion 2020 - 11:09yb

Ar y cyfan, canfuom fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd o ran mynd i’r afael â’n hargymhellion blaenorol, ond mae angen iddo sicrhau trosolwg a sicrwydd mwy cydlynol.

Tudalennau