Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

30 Rhag 2015 - 10:06yb

Yn yr asesiad strwythuredig 2015 aseswyd cadernid trefniadau rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, digonolrwydd ei drefniadau llywodraethu a’r rheolaeth ar ffactorau galluogi allweddol sy’n cefnogi defnydd effeithiol o adnoddau.

22 Rhag 2015 - 10:22yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi cghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2015. 

22 Rhag 2015 - 9:51yb

Roedd yr archwiliadau hyn yn ymwneud â’r wybodaeth am feddyginiaeth a ddarperir gan feddygon teulu i gefnogi derbyniadau, adolygiadau meddyginiaeth y mae cleifion yn eu derbyn yn ystod eu harhosiad, y gefnogaeth a roddir i gleifion wrth gymryd eu meddyginiaethau, a’r trefniadau i sicrhau bod meddyginiaethau’n cael eu rheoli’n dda ar ôl i gleifion adael yr ysbyty.

17 Rhag 2015 - 11:40yb

Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, mae staff Swyddfa Archwilio Cymru wedi paratoi’r adroddiad hwn er mwyn rhoi darlun o ymateb gwasanaethau cyhoeddus datganoledig i’r heriau y maent wedi bod yn eu hwynebu a’u cynlluniau i fynd i’r afael â’r pwysau yn y dyfodol.

28 Tach 2015 - 12:00yb

Seilir yr adolygiad diagnostig ar ddadansoddi'r data cymharol ac ar farn sampl o staff sy'n defnyddio systemau TGCh glinigol yn rheolaidd.

23 Tach 2015 - 4:32yp

Diben yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, oedd ateb y cwestiwn: 'A yw'r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol i gleifion allanol yn effeithiol?'

15 Hyd 2015 - 12:01yb

Yn ystod 2015, fe wnaethom gynnal archwiliad er mwyn canfod a oedd cynghorau’n gweithio’n effeithiol er mwyn helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol.

16 Medi 2015 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried y cynnydd a wnaed gan gynghorau lleol i fynd i’r afael â’r gwendidau hyn a nodi meysydd y bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn canolbwyntio arnynt wrth archwilio cyfrifon 2015-16.

26 Awst 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Awdurdod Parc Arfordir Penfro (yr Awdurdod) ers i’r adroddiad diwethaf o’i fath gael ei gyhoeddi ym mis Mai 2014.

25 Awst 2015 - 9:25yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Nghyngor Sir Powys (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2014.

Tudalennau