Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Sicrhau gwerth am arian yn y defnydd o weithredoedd tendrau sengl

  Mae'r daflen hon yn tynnu sylw at ystyriaethau pwysicaf ar gyfer aelodau Pwyllgor Archwilio GIG.

  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Powys – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

  Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Powys ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i...

  Local Reports
  Local Government
 • Contractau Gwerthiannau Pren - Memorandwm Atodol Archwiliwr Cyffredinol Cymru i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

  Yn dilyn ei sefydlu, etifeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yr her o orfod cymryd camau brys i gadw rheolaeth ar y clefyd P Ranuorum mewn coed...

  National Reports
  Environment and Agriculture
 • Trosolwg Llywodraeth Cymru o gyllid a darpariaeth colegau addysg bellach

  Rydyn ni wedi archwilio a yw Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei swyddogaeth drosolwg yn effeithiol er mwyn sicrhau, er gwaethaf cyfyngiadau ariannol...

  National Reports
  Central Government
  Education & Skills
 • Papur Trafod: Yr Heriau Llywodraethu sy’n cael eu Peri gan Wasanaethau a Ddarperir yn Anuniongyrchol, ac a Ariennir gan y Cyhoedd yng Nghymru

  Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi’r papur hwn yn y gobaith y bydd, wrth ysgogi trafodaeth, yn helpu ymledu arfer da, cynhyrchu...

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned 2015-16

  Mae'r adroddiad yma'n edrych ar Reoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned yng Nghymru

  National Reports
  Local Government
  Finance
 • Adroddiad Archwiliad Blynyddol ar gyfer 2015-16 – Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys a Phrif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi ei wneud yn gysylltiedig â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys...

  Local Reports
  Police and Probation
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau yn sgil y gwaith archwilio yr wyf wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2016. 

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Blwyddyn archwilio Asesiad Strwythuredig 2016

  Mae gwaith asesu strwythuredig yn 2016 unwaith eto wedi adolygu trefniadau rheolaeth ariannol y Bwrdd Iechyd a’r cynnydd o wnaed o ran mynd i’r...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Datganiad o’r cyfrifoldebau o ran ardystio grantiau

  Mae’r Datganiad hwn yn amlinellu cyfrifoldebau perthansol yr Archwilydd Cyffredinol, yr archwilwyr sy’n gweithio o dan ei drefniadau ar gyfer...

  Our Plans and Accounts
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.