Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

  Mae’r adroddiad hwn yn asesu pa un a yw amcanion allweddol yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli Llifogydd ac Erydu...

  National Reports
  Environment and Agriculture
 • Cyngor Sir Powys – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2015-16

  Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Powys ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym...

  Annual Reports
  Local Government
 • Apwyntiadau Dilynol i Gleifion Allanol – Crynodeb o Ganfyddiadau Gwaith Archwilio Lleol

  Paratowyd y papur briffio hwn ar gyfer Bwrdd Rhaglen Gofal wedi'i Gynllunio GIG Cymru.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

  Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath...

  Annual Reports
  Local Government
 • Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Lleol 2014-15

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi deilliannau gwaith archwilwyr penodedig yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfrifon 2014-15 cynghorau tref a chymuned a’u...

  Local Reports, National Reports
  Local Government
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Adolygiad Dilynol ar Arlwyo Ysbytai a Maeth Cleifion

  Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaed gwaith dilynol gennym ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys, i asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Theatrau Llawdriniaethau: Crynodeb o Ganfyddiadau Archwiliadau Lleol

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith dilynol, gan gydnabod bod y byrddau iechyd wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â’n...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Dysgu o brofiadau cleifion: Cwestiynau allweddol i aelodau byrddau’r GIG

  Mae'r cwestiynau’n canolbwyntio’n bennaf ar y ffyrdd y mae cyrff iechyd yn gofyn i gleifion am adborth.

  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

  Mae'r archwilio wedi canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care
 • Sefydlu ac arolygu Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru

  Heddiw, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei adroddiad ar sefydlu ac arolygu Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru. Edrychodd yr adroddiad ar...

  National Reports
  Central Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.