Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Rheoli meddyginiaethau ym meysydd gofal sylfaenol ac eilaidd

  Mae’r adroddiad hwn yn cyfuno’r negeseuon allweddol o holl waith lleol yr Archwilydd Cyffredinol ar reoli meddyginiaethau.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cynllun Ffïoedd 2017-18

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2017-18, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ar 7 Rhagfyr 2016.

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Adolygiad Llywodraethu

  Roedd gohebiaeth allanol i’r Archwilydd Cyffredinol yn ystod 2014 a 2015 yn nodi pryderon ynglŷn ag agweddau ar drefniadau arwain a llywodraethu’r...

  National Reports
  Central Government
  Arts, Culture and Leisure
 • Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru

  Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn gyntaf ar ddull cyffredinol Llywodraeth Cymru o ymdrin â’r datganoli cyllidol cyffredinol gan gynnwys gwaith ei...

  National Reports
  Central Government
 • Trefniadau awdurdodau lleol i godi tâl am wasanaethau a chynhyrchu incwm

  Yn ystod 2015-16, bu'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio sut mae awdurdodau lleol yn defnyddio eu pwerau i gyflwyno a chynyddu taliadau am...

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol

  Adolygiad o’r cynnydd

  National Reports
  Central Government
  Education & Skills
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

  Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ers...

  Annual Reports
  National Parks
  Environment and Agriculture
 • Diogelwch Cymunedol yng Nghymru

  Yn ystod 2015-16, ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, i archwilio pa un a yw Llywodraeth Cymru, y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r awdurdodau...

  National Reports
  Central Government
 • Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai, Adolygiad o Gynnydd

  Mae’r memorandwm hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol (y Pwyllgor) am y cynnydd a wnaed gan...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Ceredigion - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

  Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers i’r adroddiad diwethaf...

  Annual Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.