Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Canfyddiadau o Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Archwilydd Cyffredinol

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau ei archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy.

 • Cyngor Sir Powys – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2016-17

  Yn yr asesiad o welliant blynyddol, ystyrir pa mor debygol yw hi y bydd y Cyngor yn cydymffurfio â’i ddyletswydd i wneud trefniadau i sicrhau...

  Annual Reports
  Local Government
 • 2016-17 Cyngor Sir Penfro - Adroddiad Gwella Blynyddol:

  Yn yr asesiad o welliant blynyddol, ystyrir pa mor debygol yw hi y bydd y Cyngor yn cydymffurfio â’i ddyletswydd i wneud trefniadau i sicrhau...

  Annual Reports
  Local Government
 • Adroddiad Blynyddol a Chyfrion 2016-17

  Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a...

  Our Plans and Accounts
 • Papur Trafod: Symleiddio Trefn Ffioedd Gymhleth

  Mae'r papur trafod hwn yn esbonio pam bod trefn ein ffioedd bresennol yn rhy gymhleth ac mae'n ceisio barn ar ffyrdd o'i symleiddio.

  Our Plans and Accounts
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Gwasanaeth Radioleg

  Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar wasanaethau delweddu a ddarperir gan y Bwrdd Iechyd (pelydr-x ac uwch-sain anddeiagnostig). Ble bo’n...

  Local Reports
  Health
 • Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

  Rydym wedi ystyried a yw trefniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer ei chynllunio a’i darparu yn gosod sylfaen gadarn i’r rhaglen yn awr ac ar gyfer y...

  National Reports
  Central Government
  Education & Skills
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Adolygiad o Wasanaethau Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau

  Nod yr adolygiad oedd canfod a yw Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn sicrhau bod gan gleifion fynediad at wasanaethau meddyg teulu cadarn ac effeithiol...

  Local Reports
  Health
 • Sicrhau gwerth am arian yn y defnydd o weithredoedd tendrau sengl

  Mae'r daflen hon yn tynnu sylw at ystyriaethau pwysicaf ar gyfer aelodau Pwyllgor Archwilio GIG.

  Health
  Health and social care
 • Cyngor Sir Powys – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

  Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Powys ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i...

  Local Reports
  Local Government
 • Contractau Gwerthiannau Pren - Memorandwm Atodol Archwiliwr Cyffredinol Cymru i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

  Yn dilyn ei sefydlu, etifeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yr her o orfod cymryd camau brys i gadw rheolaeth ar y clefyd P Ranuorum mewn coed...

  National Reports
  Environment and Agriculture

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.