Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2020.

 • Graddfeydd ffioedd archwilio ac arolygu llywodraeth leol 2014-15

  Yn cynnwys graddfeydd ffioedd am archwilio cyfrifon 2013-14 awdurdodau unedol, gwasanaethau tân ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol,...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Rhaglen astudiaethau gwerth am arian yr Archwilydd Cyffredinol Papur briffio ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

  Mae’r papur briffio canlynol yn darparu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus â diweddariad ar raglen o astudiaethau gwerth am arian yr Archwilydd...

  Our Plans and Accounts
  Central Government
  Finance
 • Adroddiad Cydraddoldeb 2014

  Mae'r adroddiad hwn yn rhoi manylion ynghylch ein cydymffurfiaeth â Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2013 i 31 Mawrth 2014.

  Our Plans and Accounts
 • Amcangyfrif Ategol o Incwm a Gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben ar 31 Mawrth 2012
  Our Plans and Accounts
 • Swyddfa Archwilio Cymru - Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2012

  Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yn amlinellu 10 amcan penodol i’n helpu i gyfl awni’r Ddyletswydd Gydraddoldeb Gyffredinol (hy. rhoi...

  Our Plans and Accounts
 • Amcangyfrif o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2015

  Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol baratoi amcangyfrifiad blynyddol o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru i’w gyflwyno i’r Pwyllor Cyfrifon...

  Our Plans and Accounts
 • Y Newyddion Diweddaraf am Raglen Waith Swyddfa Archwilio Cymru 2013-14

  Llythyr at Darren Millar, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

  Our Plans and Accounts
 • Swyddfa Archwilio Cymru - Strategaeth Gorfforaethol 2013-2016

  Mae’r ddogfen ganlynol yn amlinellu Strategaeth Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y cyfnod rhwng 2013-2016. Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn...

  Our Plans and Accounts
 • Adroddiad blynyddol a chyfrifon yr Archwilydd Cyffredinol - Ebrill 2012 i Fawrth 2013

  Rydym yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn, sydd yn crynhoi ein gwaith dros y 12 mis diwethaf. Mae'n nodi ein huchafbwyntiau, llwyddiannau...

  Our Plans and Accounts
 • Y Newyddion Diweddaraf am Raglen Waith Swyddfa Archwilio Cymru - Papur briffio ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 2013

  Mae’r papur briffio canlynol yn darparu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ag amlinelliad o raglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru...

  Our Plans and Accounts

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.