Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Gwaith sydd ar y gweill

  Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Darren Millar AC.

  Our Plans and Accounts
 • Cynllun Ffioedd 2015

  Mae’r Cynllun Ffioedd yn darparu’r sail rydym yn ei defnyddio wrth godi ffioedd ar y cyrff cyhoeddus rydym yn eu harchwilio.

  Our Plans and Accounts
  Health
  Health and social care
 • Cynllun Blynyddol 2014-15 - adroddiad interim

  Mae adroddiad interim cynnydd a wnaed gennym yn ystod y chwe mis hyd at 30 Medi 2014 wrth gyflawni ymrwymiadau’r Cynllun Blynyddol.

  Our Plans and Accounts
 • Amcangyfrif 2015-16

  Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, yr ydym yn paratoi amcangyfrif incwm a threuliau ein sefydliad, ac yn ei gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol.

  Our Plans and Accounts
 • Rhaglen Waith Gwerth am Arian - diweddariad

  Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Darren Millar AC.

  Our Plans and Accounts
 • Cynllun Ffioedd 2014 - Ail ddiwygiad

  Paratowyd y cynllun ffioedd hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio (Cymru) 2013 (y Ddeddf).

  Our Plans and Accounts
  Central Government
  Finance
 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd

  Mae’r cynllun cydraddoldeb strategol ar y cyd hwn yn nodi deg amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol (h.y....

  Our Plans and Accounts
  Central Government
 • Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol

  Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y cyd hwn yn bodloni’r gofynion a nodwyd o dan f uchod. Gan fod yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa...

  Our Plans and Accounts
 • Cod Ymarfer Archwilio a Datganiad o Ymarfer Archwilydd Cyffredinol Cymru 2014

  Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy...

  Our Plans and Accounts
  Central Government
 • Swyddfa Archwilio Cymru Cynllun Blynyddol 2014-15

  Paratowyd y Cynllun Blynyddol hwn ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru dan adran 25(1) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus...

  Our Plans and Accounts
  Central Government
  Finance

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.