Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

20 Rhag 2016 - 11:56yb

Mae’r Datganiad hwn yn manylu ar gyfrifoldebau’r Archwilydd Cyffredinol a chyfrifoldebau’r cyrff mae’n archwilio mewn perthynas ag archwilio datganiadau ariannol.

13 Rhag 2016 - 4:24yp

Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2017-18, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ar 7 Rhagfyr 2016.

29 Tach 2016 - 3:38yp

Mae’r adroddiad yn rhan o gyfres o adroddiadau sydd, gyda’i gilydd, yn darparu gwybodaeth debyg i’r hyn y mae’n ofynnol i gwmnïau archwilio’r sector preifat ei chyhoeddi yn eu ‘hadroddiadau tryloywder’. Nid ydym yn ddarostyngedig i ofynion yr adroddiadau tryloywder hyn, ond rydym yn ymrwymedig i’r egwyddor o dryloywder ym mhopeth yr ydym yn ei wneud.

24 Hyd 2016 - 1:20yp

Mae’r Adroddiad Interim hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2016 ac fe’i paratowyd ar y cyd, a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

24 Hyd 2016 - 9:48yb

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru baratoi ar y cyd amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru a gosod yr amcangyfrif hwnnw gerbron y Cynulliad Cenedlaethol o leiaf bum mis cyn dechrau’r flwyddyn ariannol y mae’n berthnasol iddi.

7 Medi 2016 - 4:10yp

Mae’r adroddiad yn amlinellu ein cydymffurfiaeth â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010 rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016.

13 Gorff 2016 - 10:55yb

Mae’r papur rhoi trosolwg cyffredinol o’r gwaith archwilio cyfredol a’r gwaith archwilio wedi’i gynllunio a allai gynorthwyo rhaglen y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

14 Meh 2016 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac mae’n cynnwys materion fel y’i cyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

1 Ebr 2016 - 12:01yb

Mae'r Cynllun Blynyddol yn cwmpasu ein rhaglenni gwaith ar gyfer 2016-17.

18 Ion 2016 - 12:07yp

Rydyn ni wedi paratoi’r Cynllun Ffioedd hwn o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. Mae’r Cynllun Ffioedd, wedi iddo gael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol, yn gosod y sail i ni godi ffioedd.

Tudalennau