Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2020.

 • Adroddiad Blynyddol a Chyfrion 2016-17

  Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a...

  Our Plans and Accounts
 • Papur Trafod: Symleiddio Trefn Ffioedd Gymhleth

  Mae'r papur trafod hwn yn esbonio pam bod trefn ein ffioedd bresennol yn rhy gymhleth ac mae'n ceisio barn ar ffyrdd o'i symleiddio.

  Our Plans and Accounts
 • Cynllun Blynyddol 2017-18

  Mae'r Cynllun Blynyddol yn cwmpasu ein rhaglenni gwaith ar gyfer 2017-18.

  Our Plans and Accounts, Annual Reports
 • Datganiad o’r cyfrifoldebau o ran ardystio grantiau

  Mae’r Datganiad hwn yn amlinellu cyfrifoldebau perthansol yr Archwilydd Cyffredinol, yr archwilwyr sy’n gweithio o dan ei drefniadau ar gyfer...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Datganiad o gyfrifoldebau - archwilio datganiadau ariannol

  Mae’r Datganiad hwn yn manylu ar gyfrifoldebau’r Archwilydd Cyffredinol a chyfrifoldebau’r cyrff mae’n archwilio mewn perthynas ag archwilio...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Cynllun Ffïoedd 2017-18

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2017-18, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ar 7 Rhagfyr 2016.

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Adroddiad Tryloywder 2016

  Mae’r adroddiad yn rhan o gyfres o adroddiadau sydd, gyda’i gilydd, yn darparu gwybodaeth debyg i’r hyn y mae’n ofynnol i gwmnïau archwilio’r...

  Our Plans and Accounts
 • Cynllun Blynyddol 2016-17 Adroddiad Interim

  Mae’r Adroddiad Interim hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2016 ac fe’i paratowyd ar y cyd, a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Amcangyfrif 2017-18

  Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol a...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Adroddiad Cydraddoldeb 2015-16

  Mae’r adroddiad yn amlinellu ein cydymffurfiaeth â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010 rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016.

  Our Plans and Accounts

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.