Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

8 Awst 2019 - 9:00yb

Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?

22 Gorff 2019 - 9:31yb

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol cael Cod Ymarfer i ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol, gan gadw annibyniaeth y swydd honno’n a darparu ar gyfer safonau llywodraethu cadarn ar yr un pryd.

8 Gorff 2019 - 12:00yb

Mae’n Strategaeth Pobl yn amlinellu sut mae yn union i weithio gyda ni, a sut rydym yn edrych ar ôl ein staff. 

2 Gorff 2019 - 9:48yb

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiadau ar y materion pwysig sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

14 Meh 2019 - 10:50yb

Blwyddyn gynhyrchiol arall i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

23 Mai 2019 - 11:39yb

Mae'r Memorandwm hwn yn ymwneud a’r amrywiad yn ein hamcangyfrif ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben yn 2021.

2 Ebr 2019 - 1:00yb

Datgelu cynllun i wneud swyddfa archwilio cymru yn fwy beiddgar ac yn fwy uchelgeisiol

28 Ion 2019 - 9:04yb

Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2019-20, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

29 Hyd 2018 - 10:06yb

Yn ogystal â chwarae ein rhan i ddiogelu arian cyhoeddus a chefnogi gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein model gweithredu ein hunain mor effeithion ac effeithiol â phosibl.

26 Hyd 2018 - 3:58yp

Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2018-19 rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2018.

Tudalennau