Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Sir Fynwy

Cyngor Sir Fynwy – Rheoli’r Rhaglen Gyfalaf

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A oes gan y Cyngor drefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran dylunio a chyflawni ei raglen gyfalaf?

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Pont ym Meddgelert, Gwynedd, Gogledd Cymru

Cyngor Gwynedd – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Gwynedd.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adolygiad o Drefn...

Ar y cyfan, canfuom fod y Bwrdd Iechyd yn canolbwyntio’n ddigonol ar ei heriau gweithlu sylweddol.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Geredigion

Cyngor Sir Ceredigion – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Ceredigion.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Sir Powys

Cyngor Sir Powys – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Powys.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Sir Abertawe

Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2...

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Llywodraethu
Llun o Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn – Gosod amcanion llesiant

Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol 'I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd?'

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad...

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio yn 2023 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
Person ar fynydd yn edrych i lawr ar yr olygfa.

Llywodraethu Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Fel rhan o’n gwaith astudiaethau llywodraeth leol, fe wnaethom fwrw golwg ar y trefniadau llywodraethu ar draws y tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Llywodraethu
Llun o Sir Wrecsam

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Defnyddio Gwybodaeth am B...

Canolbwyntiom ar y wybodaeth am berfformiad a ddarparwyd i uwch swyddogion ac uwch aelodau (uwch arweinwyr) ynghylch persbectif defnyddwyr gwasanaeth a chanlyniadau, a sut y defnyddir y wybodaeth hon.

Gweld mwy