Rhoi gwybod am ddelwedd clawr
Cynllun Blynyddol 2022-23
01 Ebrill 2022

Mae ein Cynllun Blynyddol yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023 ac mae'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein huchelgeisiau tymor hwy a'n dangosyddion perfformiad allweddol.

Yng Nghynllun Blynyddol Archwilio Cymru, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf.

Ychydig amdanom ni

Ar ran pobl Cymru, ac yn gwbl annibynnol ar y llywodraeth, rydym yn archwilio gwariant cyhoeddus ac yn nodi ffyrdd o wella gwasanaethau cyhoeddus.

Rydym yn archwilio tua £21 biliwn o incwm a gwariant, sydd dros chwarter cynnyrch domestig gros Cymru.

Ynglŷn â'n Cynllun

Mae ein Cynllun Blynyddol yn amlinellu ein blaenoriaethau a'n rhaglenni gwaith arfaethedig dros y 12 mis nesaf, ar gyfer ein gwaith archwilio a’n gwaith o weithredu’r busnes.

Mae gan archwilio ran hanfodol o ran rhoi'r wybodaeth a'r sicrwydd sydd eu hangen ar y cyhoedd, gwleidyddion, penderfynwyr a dylanwadwyr ynghylch pa mor dda y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario.

Yn ein Cynllun, rydym yn crynhoi’r prif ffactorau a fydd yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn cyflawni ein rhaglen o waith archwilio dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd ein Strategaeth Pum Mlynedd yn cael ei lansio yn ddiweddarach yng ngwanwyn 2022.

Related News

Mae pwyslais ein gwaith archwilio yn parhau i esblygu i adlewyrchu'r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i'r heriau a wynebwn

Hoffem gael eich adborth