• Uwch Archwilydd Iechyd
    £42,729 - £49,600 (band cyflog 4)
    Bydd y cyflog yn cychwyn ar bwynt isaf y raddfa.
    Cymru

Ynglŷn â'r swydd hon

Description

Ydych chi’n frwdfrydig dros wneud gwahaniaeth a sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu rhedeg yn gywir ar gyfer pobl Cymru?

Os felly, rydym am recriwtio uwch archwilwyr i ymuno â'n Grŵp Archwilio Perfformiad yn Archwilio Cymru. Ar hyn o bryd mae gennym swydd barhaol, llawn amser a swydd dymor penodol, llawn amser ar gael yn ein tîm archwilio perfformiad Iechyd.

Bydd y swyddi hyn yn rhoi cyfle i'r ymgeiswyr llwyddiannus weithio ar amrywiaeth o brosiectau archwilio perfformiad yn y GIG, a hefyd ymgymryd â gwaith archwilio perfformiad mewn rhannau eraill o'r sector cyhoeddus yng Nghymru, gan weithio gyda chydweithwyr yn nhimoedd archwilio perfformiad Archwilio Cymru eraill (sy'n cwmpasu llywodraeth leol a chanol ac astudiaethau ymchwiliol).

Yn ogystal â chyflwyno rhaglen amrywiol o waith archwilio perfformiad, os oes gennych gymhwyster cyfrifyddu perthnasol, hwyrach y byddwn yn ceisio eich defnyddio yn ein gwaith archwilio sy'n seiliedig ar gyfrifon, gan roi cyfle i chi weithio ar draws gwahanol archwiliadau ac mewn gwahanol dimau fel rhan o'ch twf ehangach a'ch datblygiad personol.

Mae bod yn WYCH wrth wraidd popeth a wnawn. Mae angen arnom rywun sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus drwy ddoethineb gadarn a sgiliau dadansoddol a chyfathrebu rhagorol.   

Pwy yw Archwilio Cymru?

Archwilio Cymru yw'r corff archwilio sector cyhoeddus annibynnol yng Nghymru. Mae gennym sefyllfa unigryw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, lle ein swyddogaeth yw:

  • Sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda drwy ein harchwiliad blynyddol o gyfrifon y sector cyhoeddus.
  • Egluro sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl drwy ein hastudiaethau Gwerth am Arian.
  • Ysbrydoli a grymuso'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw i wella'n barhaus drwy rannu mentrau ac arfer gorau.

Gweithio i ni

Mae Archwilio Cymru yn lle deinamig a chyfeillgar i weithio, gyda diwylliant anhygoel o ategol. Rydym yn frwdfrydig am weithio gyda sector cyhoeddus Cymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol.

Rydyn ni'n hyblyg – yn gweithio'n gallach;  wrth ddarparu dewisiadau o sut, pryd a lle mae unigolion a thimau yn cyflawni eu gwaith – rydym yn ymddiried ynoch chi wrth wneud y dewis cywir i gyflawni'r dasg wrth eich cefnogi yn eich amgylchiadau unigol, boed hynny'n gyfrifoldebau gofalu neu'n rheoli anableddau.

Mae gennym delerau rhagorol – rydym wir yn poeni am ein pobl ac am ddarparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith trwy ein hwythnos waith 35 awr, a'n 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (unigryw o wyliau banc cyhoeddus), gallwch hefyd brynu,  gwerthu, a rhoi gwyliau yn y 'banc' i alluogi gwyliau estynedig.

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl – Rydym yn hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol ac yn buddsoddi yn ein pobl i gyflawni eu dyheadau gyrfa i fod y gorau y gallant fod. Rydym yn cynnig pecyn hyfforddi hael sy'n cael ei ategu gan ddull cyfunol o ddysgu strwythuredig ac anffurfiol.  Mae ein cynllun mentora a hyfforddi llwyddiannus i'n trwyddedau Dysgu LinkedIn yn rhoi cyfle i staff ddysgu ar adegau ac mewn ffyrdd sy'n addas iddynt.

Mae gennym Fuddion Rhagorol - Ochr yn ochr â'n pecyn cyflog hael, rydym yn cynnig cyfle i bob cyflogai ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy'n cael ei ystyried yn un o'r cyfraddau cyfraniadau cyflogwr gorau.  Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy.

Rydym yn Falch o gael ein Hachredu - Rydym yn gyflogwr teuluoedd sy'n gweithio a Newid 100 balch ac rydym wedi ennill achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Sut beth yw gweithio mewn Gwasanaethau Archwilio

Fel uwch-archwilydd yn y tîm perfformiad Iechyd, byddwch yn ategu’r gwaith o gyflawni ystod o waith perfformio ledled Cymru, gan sbarduno effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd darparu gwasanaethau. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â dealltwriaeth dda o'r sector cyhoeddus yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas â'r GIG a'i bartneriaid. Rhaid iddynt hefyd feddu ar sgiliau dadansoddi a chyfathrebu rhagorol ynghyd â phrofiad o werthuso perfformiad gwasanaethau a gwerthfawrogiad o sut olwg sydd ar drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd da yn y sector cyhoeddus.

Ceir rhagor o wybodaeth am y prif gyfrifoldebau a'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn y disgrifiad swydd. Am drafodaeth anffurfiol ar y swydd, cysylltwch â Darren Griffiths ar 02920 320591.

I wneud cais, ewch i'n gwefan a darparwch y canlynol:
• CV cyfredol
• Llythyr eglurhaol yn nodi pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd (terfyn geiriau: 1,000 o eiriau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 3 Mai 2023.

Cynhelir asesiadau ar 22 Mai 2023.

 Wrth wneud cais ar-lein cofiwch bwyso'r botwm parhau ar ôl cyflwyno'ch cais – unwaith y byddwch wedi gwneud hyn fe gewch gydnabyddiaeth i gadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol ar unwaith ar 02920 320500 neu drwy AdnoddauDynol.Cyflogres@archwilio.cymru

Dyddiad Cau

  • 04/05/2023
Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy