• Archwilwyr Arweiniol Ariannol
    £51,675-£59,979 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa ac mae’n amodol ar Bolisi Tâl Archwilio Cymru.
    Bydd y cyflog yn cychwyn ar bwynt isaf y raddfa.
    Cymru

Ynglŷn â'r swydd hon

Description

Ynglŷn â'r swydd

Mae Archwilio Cymru am recriwtio Archwilwyr Arweiniol Ariannol parhaol, gyda swyddi gwag cyfredol wedi'u lleoli o fewn ein tîm Gogledd Cymru.

Ydych chi ar hyn o bryd yn gweithio mewn tîm cyllid ond yn chwilio am her newydd neu'n gweithio o fewn archwilio ond hoffech gael her sector newydd?

Os ydych, yna efallai mai ein swydd Archwilydd Arweiniol Ariannol yw'r hyn rydych chi'n chwilio amdano. Rydym yn chwilio am bobl sy’n gryf iawn eu cymhelliant i fod yn rhan o’n timau egnïol a chydnerth. 

Yn bennaf byddwch yn arwain timau wrth ddarparu gwaith archwilio ariannol mewn nifer o gyrff sector cyhoeddus. Efallai y cewch gyfle hefyd i ategu ein gwaith archwilio  gwerth am arian a bod yn rhan o ddarparu prosiectau corfforaethol.

Ydych chi'n gyfrifydd CCAB cymwys gyda phrofiad o oruchwylio a hyfforddi staff?  Mae profiad o'r sector cyhoeddus yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol, ond byddwch yn chwaraewr tîm ymroddedig, yn awyddus i wella canlyniadau i ddinasyddion Cymru. Byddwch yn hyderus wrth gynnal perchnogaeth o'ch gwaith eich hun a byddwch yn dod â'ch profiad archwilio cyfrifyddu drwy eich achrediad CCAB.

Mae bod yn WYCH wrth wraidd popeth a wnawn. Mae angen arnom rywun sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus drwy ddoethineb gadarn a sgiliau dadansoddol a chyfathrebu rhagorol.   

Pwy yw Archwilio Cymru?

Archwilio Cymru yw'r corff archwilio sector cyhoeddus annibynnol yng Nghymru. Mae gennym sefyllfa unigryw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, lle ein swyddogaeth yw:

  • Sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda drwy ein harchwiliad blynyddol o gyfrifon y sector cyhoeddus.
  • Egluro sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl drwy ein hastudiaethau Gwerth am Arian.
  • Ysbrydoli a grymuso'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw i wella'n barhaus drwy rannu mentrau ac arfer gorau.

Gweithio i ni

Mae Archwilio Cymru yn lle deinamig a chyfeillgar i weithio, gyda diwylliant anhygoel o ategol. Rydym yn frwdfrydig am weithio gyda sector cyhoeddus Cymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol.

Rydyn ni'n hyblyg – yn gweithio'n gallach;  wrth ddarparu dewisiadau o sut, pryd a lle mae unigolion a thimau yn cyflawni eu gwaith – rydym yn ymddiried ynoch chi wrth wneud y dewis cywir i gyflawni'r dasg wrth eich cefnogi yn eich amgylchiadau unigol, boed hynny'n gyfrifoldebau gofalu neu'n rheoli anableddau.

Mae gennym delerau rhagorol – rydym wir yn poeni am ein pobl ac am ddarparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith trwy ein hwythnos waith 35 awr, a'n 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (unigryw o wyliau banc cyhoeddus), gallwch hefyd brynu,  gwerthu, a rhoi gwyliau yn y 'banc' i alluogi gwyliau estynedig.

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl – Rydym yn hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol ac yn buddsoddi yn ein pobl i gyflawni eu dyheadau gyrfa i fod y gorau y gallant fod. Rydym yn cynnig pecyn hyfforddi hael sy'n cael ei ategu gan ddull cyfunol o ddysgu strwythuredig ac anffurfiol.  Mae ein cynllun mentora a hyfforddi llwyddiannus i'n trwyddedau Dysgu LinkedIn yn rhoi cyfle i staff ddysgu ar adegau ac mewn ffyrdd sy'n addas iddynt.

Mae gennym Fuddion Rhagorol - Ochr yn ochr â'n pecyn cyflog hael, rydym yn cynnig cyfle i bob cyflogai ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy'n cael ei ystyried yn un o'r cyfraddau cyfraniadau cyflogwr gorau.  Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy.

Rydym yn Falch o gael ein Hachredu - Rydym yn gyflogwr teuluoedd sy'n gweithio a Newid 100 balch ac rydym wedi ennill achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Sut beth yw gweithio mewn Gwasanaethau Archwilio

Fel Archwilydd Arweiniol Ariannol, byddwch yn gweithio o fewn Gwasanaethau Archwilio. Mae Gwasanaethau Archwilio yn cyflwyno archwiliad ariannol ac archwiliad perfformiad. Mae rôl yr Uwch Archwilydd yn cefnogi cyflwyno archwiliadau ariannol cleientiaid y sector cyhoeddus. Mae ein timau wedi cael eu rhannu'n ddaearyddol ar draws Cymru, Gogledd, Gorllewin a De. Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus bortffolio o gleientiaid o bob rhan o'r sector cyhoeddus, sy'n cynnwys llywodraeth ganolog, llywodraeth leol, a'r GIG. Er y byddai profiad yn y sectorau hyn yn fantais, nid yw'n hanfodol a darperir cefnogaeth lawn a hyfforddiant. Mae Arweinwyr Archwilio Ariannol yn rhan o'r tîm rheoli ac yn chwarae rhan allweddol o fewn y tîm archwilio. Er y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus gael sgiliau technegol ardderchog i gyflawni a chefnogi archwiliadau cymhleth, byddant hefyd yn gyfrifol am oruchwylio a hyfforddi mwy o aelodau'r tîm iau; y rhan fwyaf o bwy fydd yn gwneud hyfforddiant gyda naill ai ICAEW neu AAT.

Er ein bod yn gweithredu model gweithio hybrid, mae disgwyl i Uwch Archwilwyr fod ar y safle gyda'u timau am o leiaf ddeuddydd yr wythnos.

Canfuwch fwy

Gallwch ganfod mwy am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn y swydd ddisgrifiad. I gael trafodaeth anffurfiol am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch â Clare James neu Mike Whitely ar 029 2032 0500.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 11 Ebrill 2023. Mae Archwilio Cymru yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb hon yn gynnar pe bai’n cael ceisiadau digonol.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch CV cyfredol ynghyd â llythyr esboniadol o ddim mwy na 1000 o eiriau yn nodi pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd.. Yn dilyn rhagdybiaeth o’ch cais ar-lein bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn asesiad sy’n cynnwys cyfweliad panel ac asesiad ysgrifenedig. Caiff yr holl asesiadau a'r cyfweliadau eu cwblhau'n bersonol yn un o’n swyddfeydd Gogledd Cymru yn Abergele neu Gaernarfon.

Wrth wneud cais ar-lein cofiwch bwyso’r botwm parhau ar ôl cyflwyno’ch cais – unwaith y byddwch wedi gwneud hyn fe gewch gydnabyddiaeth i gadarnhau bod eich cais wedi’i gyflwyno. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth, cysylltwch â’n Tîm Adnoddau Dynol ar unwaith ar 02920 320500 neu drwyAdnoddauDynol.Cyflogres@archwilio.cymru

Sylwer, nid ydym yn gallu noddi fisas gwaith, os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, cysylltwch â ni ar AdnoddauDynol.Cyflogres@archwilio.cymru

Dyddiad Cau

  • 12/04/2023
Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy