Rhoi gwybod am ddelwedd clawr blaen
Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru
12 Gorffennaf 2022

Yr heriau a wynebir gan Barciau Cenedlaethol wrth gyflawni eu dibenion statudol a'u dyletswydd

Lle mae twristiaeth yn denu ymwelwyr, manteision economaidd, ac yn addysgu'r cyhoedd, gall eu presenoldeb fod yn risg i ddiogelu'r safleoedd diwylliannol a naturiol mewn Parc Cenedlaethol.

Yn 2021-22, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol dri adroddiad ar sut mae pob un o Barciau Cenedlaethol Cymru yn ymateb i'r her o reoli a helpu i ddarparu twristiaeth gynaliadwy.

Mae'r darn hwn o waith yn tynnu sylw at rai materion cyffredin pwysig sy'n codi o'r adroddiadau hyn, wedi'u hanelu at Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu a phennu polisi cenedlaethol ar gyfer Parciau Cenedlaethol.

Related News

Her i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru gydbwyso annog twristiaeth gyda gwarchod yr amgylchedd naturiol

Hoffem gael eich adborth