Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Ar ôl cyhoeddi adroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus rydym yn cyhoeddi cyfres o adroddiadau cryno sy'n benodol i'r sector.

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gwybodaeth allweddol am ysgolion yng Nghymru.

  Mae'n archwilio gallu, perfformiad, cyllido, ac yn amlinellu rhai o'r materion neu heriau allweddol.

  Mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno heriau enfawr i wasanaethau cyhoeddus a'r bobl sy'n eu darparu. Mae ysgolion wedi wynebu pwysau enfawr gyda'r heriau o symud gwasanaethau ar-lein tra hefyd yn darparu cymorth wyneb yn wyneb i blant gweithwyr allweddol. Yna bu'n rhaid i ysgolion greu amgylchedd sy'n ddiogel rhag COVID ar gyfer dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb.

  Yr hyn a ganfuwyd gennym

  Pan darodd y pandemig, roedd ysgolion a'r system addysg eisoes yn dangos arwyddion o straen. Roedd rhaglen ddiwygio fawr yn rhan o'r broses, roedd pwysau sylweddol ar y gweithlu ac roedd cyllid ysgolion dan bwysau. Roedd Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adolygiad o gyllid ysgolion.

  Gwelsom dri mater allweddol mewn ysgolion:

  1. Lliniaru effaith COVID ar ddisgyblion.
  2. Dilyn y rhaglen ddiwygio drwodd.
  3. Mynd i'r afael â heriau'r gweithlu.

  Mae'r pandemig wedi amharu ar addysg cenhedlaeth o ddisgyblion; mae ei effaith yn amrywio ar gyfer disgyblion o wahanol oedrannau ac mae’n arbennig o anodd i blant sy'n agored i niwed.

  Yn y dyfodol, bydd ysgolion yn wynebu'r her o gefnogi lles disgyblion a gweithio o fewn cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol a mesurau eraill i leihau'r broses drosglwyddo. 

  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o lywodraeth leol

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ofal Cymdeithasol

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Darlun o Ofal iechyd

  View more
CAPTCHA