Publications

 • aaa
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18
  Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio…
 • Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood
  Archwiliodd ein hadolygiad berthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood.
 • Hawliau mynediad Archwilydd Cyffredinol Cymru
  Mae hawliau mynediad yr Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig wrth sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cael eu dal yn atebol drwy waith archwilio.
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol – Asesiad o Gynnydd
  Yn rhan o'r Cynllun Archwilio ar gyfer 2016, cynhwysodd yr Archwilydd Cyffredinol waith lleol i olrhain cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'r argymhellion a wnaed yn yr…
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Trosolygu a Chraffu – Parod at y Dyfodol?
  Archwiliodd yr adolygiad hwn, gyda phob un o’r 22 cyngor yng Nghymru, pa mor ‘barod at y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.
 • Comisiynu Gwasanaethau Llety i Oedolion ag Anableddau Dysgu yn Strategol
  Mae’r adolygiad hwn wedi canolbwyntio ar asesu a oes gan awdurdodau lleol ddulliau effeithiol o gomisiynu llety i oedolion ag anableddau dysgu (y rhai dros 16 oed)
 • Myfyrio ar Flwyddyn Un
  Sut mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adolygiad Dilynol o’r Trefniadau ar gyfer Cadw Gwybodaeth Wrth Gefn, Adfer ar ôl Trychineb a Pharhad Busnes, ac Ansawdd Data: Diweddariad ar Gynnydd
  Fel rhan o’r Cynllun Archwilio ar gyfer 2017, roedd yr Archwilydd Cyffredinol wedi cynnwys gwaith lleol i gyflwyno’r sefyllfa ddiweddaraf ynghylch argymhellion o’n…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Asesiad Strwythuredig 2017
  Mae'r gwaith a wnaed gennym fel rhan o'r asesiad strwythuredig ar gyfer 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd…
 • Siaradwch fy iaith: Goresgyn rhwystrau iaith a chyfathrebu mewn gwasanaethau cyhoeddus
  Mae'r adroddiad yma'n edrych ar y modd y mae cyrff cyhoeddus, yn enwedig llywodraeth leol a chyrff y GIG sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen, yn darparu gwasanaethau…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.