Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Dinas a Sir Abertawe – Adolygiad o Safon Ansawdd Tai Cymru, gan gynnwys safbwyntiau tenantiaid y Cyngor

  Nod ein hadolygiad oedd ateb y cwestiwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar waith i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) erbyn 2020?...

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Gwasanaethau Nyrsio: Diweddariad ar Gynnydd

  Fel rhan o raglen archwilio 2014, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol adolygiad o wasanaethau nyrsio ardal ym mhob un o’r saith bwrdd iechyd yng...

  Local Reports
  Health
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Gwasanaethau Mamolaeth – Asesu’r Cynnydd

  Mae’r Bwrdd Iechyd wedi mynd i’r afael yn sylweddol â’r heriau gweithredol a strategol a oedd yn gysylltiedig â’i wasanaeth mamolaeth sydd bellach...

  Local Reports
  Health
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Llythyr Archwilio Blynyddol

  Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o'm cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r Dyfodol?

  Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, roedd yr adolygiad hwn yn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

  Local Reports
  Local Government
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygiad o Offer Meddygol: Diweddariad ar Gynnydd

  Dechreuodd y diweddariad ar gynnydd hwn ym mis Rhagfyr 2017 a gofynnodd y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud digon o gynnydd mewn...

  Local Reports
  Health
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Trosolwg a Chraffu: Addas i'r dyfodol?

  Bu'r adolygiad hwn yn archwilio pa mor 'addas ar gyfer y dyfodol' yw swyddogaethau craffu pob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru.

  Local Reports
  Local Government
 • Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru

  Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol archwilio trefniadau’r byrddau iechyd ar gyfer rheoli apwyntiadau cleifion allanol.

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2016-18

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r Fenter Twyll Genedlaethol ddwyflynyddol yng Nghymru yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Cyngor Sir Ceredigion – Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18

  Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn....

  Annual Reports

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.