Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Find documents

18 Ebr 2019 - 10:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau ein hymchwiliad i’r cam i ‘Gynnal a chadw ein ffocws ar adfywio canol y ddinas fel ei bod yn un o ddinasoedd gorau'r DU’, cam y mae’r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

5 Ebr 2019 - 3:34yp

Gyda'r 22 cyngor sydd yng Nghymru, buom yn archwilio pa mor ‘addas ar gyfer y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

5 Ebr 2019 - 10:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn gosod canfyddiadau ein harchwiliad o wella'r cyfranogi yn y rhaglen Dechrau'n Deg, sef cam mae'r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

4 Ebr 2019 - 9:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a wnaed rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018: ystyriwyd a yw’r Bwrdd Iechyd mewn sefyllfa dda i gyflawni’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol a nodir yn y cynllun cenedlaethol.

2 Ebr 2019 - 9:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2018.

31 Maw 2019 - 10:58yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2018.

28 Maw 2019 - 2:39yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

22 Maw 2019 - 10:45yb

Mae angen i gyrff y GIG sicrhau bod trefniadau rhyddhau o'r ysbyty yn ddiogel ac yn amserol. 

15 Maw 2019 - 10:50yb

Mae rheoli gwastraff yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Yn 2011, sefydlodd Llywodraeth Cymru'r Rhaglen Newid Gydweithredol (CCP) i helpu i gyflwyno gwasanaethau rheoli gwastraff mwy cynaliadwy, er mwyn bodloni amcanion Tuag at Ddyfodol Diwastraff, sef Strategaeth rheoli gwastraff Llywodraeth Cymru.

8 Maw 2019 - 3:43yp

O ganlyniad i ystyriaethau masnachol a gwleidyddol, penderfynodd partneriaid Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a oedd Newydd gael ei ffurfio fod yn rhaid iddynt symud yn gyflym er mwyn manteisio ar gyfle buddsoddi ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd cyn bod ei fframwaith sicrwydd cytunedig ei hun ar waith yn llawn.

Tudalennau